Detaljregulering for Basevuovdi, arealplan ID 20121_201401. Høring og offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10 legges detaljregulering for Basevuovdi ut til høring og offentlig ettersyn etter 3.gangs behandling i Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling 18.2.2019, sak 19/7. (PDF, 173 kB)

Planområdet omfatter eiendommene gnr 28 bnr 3 og bnr 5 på tilsammen 184 dekar. 

Plandokumentene består av:

Innenfor planavgrensningen vil detaljregulering for Basevuovdi, erstatte og oppheve vedtatt arealplan av 13.10.2005, jamfør plan og bygningslovens § 11-17.

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicekontoret Rådhuset i Karasjok kommune, Ráđđeviessogeaidnu 4, 9730 Karasjok og elektronisk på kommunens hjemmeside https://www.karasjok.kommune.no/

Frist for å gi uttalelser er innen 15.4.2019.

Ved henvendelse vedrørende denne sak, vennligst referer til vår referanse 2018/110