Ekstraordinært næringsfond – covid-19 midler

Klikk for stort bildeI forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting som følge av covid-19 utbruddet, har Troms og Finnmark fylkeskommune tildelt ekstramidler til kommunale næringsfond. Karasjok kommune har fått tildelt kr 1,7 mill.

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke virkninger av koronautbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Det kan gis støtte til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

I vurdering av søknader, legges det særlig vekt på følgende:

  1. I hvor stor grad støtte til omsøke tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid-19 utbruddet for egen bedrift og positive ringvirkninger for andre
  2. I hvor stor grad støtte til omsøke tiltak har effekt på sysselsetting i egen bedrift og ringvirkning for andre
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.


Søknad må sendes digitalt via  www.regionalforvaltning.no   

Rettledning for søkere til kommunalt næringsfond


Prosjekter med totalkostnad under kr 40 000 behandles administrativt. Alle andre saker behandles i næringsfondsstyret. Neste møte i fondsstyret er 24. november 2020.

Søknadsfrist til dette møtet er 1. november 2020.