Forlenget motorferdselsforbud på snøskuterløype 10. fra 15. mars til og med 22 mars.

Fylkesmannens vedtak:

Med hjemmel i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (nasjonal forskrift) § 9 første ledd innfører Fylkesmannen i Troms og Finnmark med dette midlertidig motorferdselforbud i snøskuterløype 10 i Karasjok kommune fra løype 5 ved Soagŋorohči til løype 6 ved Anárjohka jf. vedlagt kart. Dette medfører i tillegg til stenging av løypa at dispensasjoner for motorferdsel som er innvilget etter løype 10 inndras midlertidig. 
 
Motorferdselforbudet trer i kraft 15. mars 2019 og varer til og med den 22. mars. 
 
Fylkesmannen kan etter søknad gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller.  
 
Motorferdsel etter direkte hjemmel i motorferdselloven eller nasjonal forskrift omfattes ikke av forbudet.  
 
Vedtak om motorferdselforbud etter nasjonal forskrift § 9 kan ikke påklages.

Trykk på bilde for å se en større versjon.