Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for gnr 9 bnr 32

I henhold til plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10 legges detaljregulering for gnr 9 bnr 32 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling 26.10.2018, sak 2018/19: Vedtak (PDF, 80 kB)

Planområdet omfatter eiendommen gnr 9 bnr 32 på 20,3 dekar i Karasjok sentrum.

Plandokumentene består av:

 

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicekontoret Rådhuset i Karasjok kommune, Ráđđeviessogeaidnu 4 og elektronisk her på kommunens hjemmeside: https://www.karasjok.kommune.no/

Uttalelser og merknader til reguleringsarbeidet sendes til:

Karasjok kommune, Postboks 84, 9735 Karasjok

E-post: postmottak@karasjok.kommune.no

Frist for å gi uttalelse er innen 4. januar 2019

Ved henvendelse vedrørende denne saken, vennligst referer til vår referanse 2018/1228