Hovedopptak 2018 - barnehageplass

Kárásjoga gielda Karasjok kommune har ledige barnehageplasser fra høsten 2018. Søknadsfrist 5. april 2018.

Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehagen til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen. Denne retten er hjemlet i barnehageloven §12 a «Rett til plass i barnehage». 


- Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. 

- Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter. 

 

Barn med lovfestet prioritet kan søke uavhengig av alder:

• Barn med nedsatt funksjonsevne, jfr. Lov om barnehager § 13. 
• Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester 

 

Andre barn vil få tilbud dersom det er ledig plass.

 
Har du søkt om plass i løpet av året ved løpende opptak, men ikke fått tilbud, trenger du ikke sende ny søknad for å delta i hovedopptaket. 
Søker du plass utenom hovedopptaket kan du søke hele året. Søk gjerne cirka 3 måneder før du ønsker plass. Du står på søkerlistene til du får tilbud om barnehageplass, eller til du trekker søknaden tilbake 

Moderasjonsordninger:

Vi minner om moderasjonsordning for foreldre/foresatte med lav inntekt og 20 timer gratis kjernetid for 3-5 åringer.
Les mer om moderasjonsordninger

Søknadsskjemaer får du på servicekontoret på rådhuset eller lastes ned fra kommunens hjemmeside: 
Søknadsskjema

Søknadene sendes til:
Kárásjoga gielda Karasjok kommune 
v/kommunalleder for Oppvekst og kultur 
Postboks 84 
9735 Karasjok 

Mer informasjon får du fra styrerne i barnehagen
Láttošluohka mánáidgárdi Anne Lise Vuolab - mobilnr: 920 21 734 
Guolban mánáidgárdi: Gro-Beate Josefsen– mobilnr: 920 26 917 
Badjemánáid beaiveruoktu: Laila Labba Wilhelmsen mobilnr: 466 29 324 

Søknadsfrist 5. april 2018