Informasjon om helse og omsorg

Det har vært mange lederstillinger vakant i helse og omsorg, og mange leder stillinger ivaretas av konstitueringer og omplasseringer. Dagens situasjon preges av at det kun blir de mest kritiske oppgaver som løses. Planlegging og utviklingsarbeid har derfor vært prioritert bort. 

Manglende lederkapasitet vært det mest kritiske for kommunen, og manglende oppfølging kan langt på vei forklares som en konsekvens av dette.

 

Nye ansettelser ved helse og omsorg:

Vi har fått ny fagleder på plass ved institusjonsbasert omsorg, Karen Marit Utsi tiltrådte 1. mai.

Ny enhetsleder pleie og omsorg, Ellen Marianne Hætta, tiltrer 3. Juni.

Ny enhetsleder helse, Berit Regine Laiti, tiltrer 12. August.

Vi ønsker de nytilsatte velkommen til Karasjok kommune.

 

Andre nyheter:

Kommunestyret har under møte den 9. mai behandlet følgende saker som berører helse og omsorg:

Ny legehjemmel i form av ALIS-stilling.

ALIS, står for allmennlege i spesialisering, og spesialistutdanning i allmennmedisin er nå å regne som obligatorisk for fastleger, som følge av den nye akuttmedisinforskriften.

Bakgrunnen for behovet er at Kárásjoga gielda/ Karasjok kommune har behov for nye fastlegehjemler. Det er fire legehjemler i Kárásjoga gielda/ Karasjok kommune. Det er flere forhold som tilsier at det ikke lenger er tilstrekkelig for at kommunen skal oppfylle sine forpliktelser overfor befolkningen som følger av lov og forskrifter. Det er behov for i første omgang å etablere en ny legestilling for at kommunen skal kunne møte disse utfordringene. En ny legestilling vil bidra også til å løfte kvaliteten og bedre kontinuiteten på legetjenestene som kommunen har ansvar for, overfor befolkningen. Kommunestyret har sagt ja til en slik stilling under forutsetning av full finansiering, og det er søkt om støtte fra ALIS prosjektet og skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Dersom full finansiering foreligger, vil en slik stilling kunne lyses ut og komme på plass fra høsten av.

Kommunen er også innvilget tilskudd til kommunalt rusarbeid som skal gå til en fagstilling i rus og psykisk helse og dermed øke kapasiteten for fagutvikling.

Legevaktsentral:

Driften av legevaktsentralen ble midlertidig overført til Finnmarkssykehuset, AMK, i Kirkenes fra Juni 2018, grunnet bemanningssituasjonen på institusjonsbasert omsorg. Drift av legevaktsentralen avhenger av at det er sykepleiere på vakt døgnet rundt, noe som ikke har vært mulig å få til grunnet vakanser. Kommunestyret vedtok derfor i mai 2019 fortsatt å kjøpe denne tjenesten, med bakgrunn i vakante stillinger. Det vil derfor utarbeides en avtale om legevaktformidling, for å sikre denne tjenesten. Begrunnelsen for organiseringen av legevaktsentralen, er å frigjøre tid til pasientarbeid og fagutvikling.

Det er meget beklagelig at vi har fått oppsigelse av 3 sykepleiere ved sykeavdelingen, og vi er derfor i full gang med rekruttering av nye sykepleiere. Kommunen er i dag i dialog med 6 nye sykepleiere, og regner med å kunne ansette disse raskt.

Prosjektmedarbeider investeringer:

I forbindelse med investeringsprosjekter i kommunen, har kommunen i mars 2019 ansatt egen prosjektmedarbeider som har ansvaret for oppfølging av utbygginger og utbedringsprosjekter i kommunen. Her kan nevnes, boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne, utbedring/ dimensjonering av helsenteret/ omsorgsboliger og 1 til 7 skole.

Botilbud til unge med nedsatt funksjonsevne:

Kommunen er i gang med å etablere botilbud til unge med nedsatt funksjonsevne, og i den forbindelse er det en egen arbeidsgruppe som har jobbet med dette prosjektet. Prosjektgruppa har lagt frem en beskrivelse av behov, som nå er lagt frem for kommunens prosjektmedarbeider for byggesaker i kommunen, som på bakgrunn av dette har utarbeidet forslag til tegninger og kostnader.

Utbedring/ utbygging ved helsesenteret:

Det er etablert en egen arbeidsgruppe i forbindelse med utbedring og utbygninger ved helsesenteret. I forbindelse med utbygninger ved Finnmarkssykehuset, og når Klinikk Sápmi blir en realitet, vil lokaler som i dag leies ut til Finnmarkssykehuset, bli frigitt. Dette øker kapasiteten arealmessig, og i den forbindelse vil det også være nødvendig med en del ombygginger og utbedringer ved Helsesenteret. Dette vil også gi flere rom til pasienter.

Det vil også komme en ny ambulanseinngang med akuttrom. Det planlegges også dimensjonering av omsorgsboliger, og det som i dag er Storgata 57, med utleieboliger, er planlagt omgjort til skjermet enhet. Dette vil bety at man får 5 nye plasser ved omsorgsboligene.   

Det vil også komme utvidelse av dagtilbud til hjemmeboende eldre med demens, da utbedring av lokaler også vil berøre denne pasientgruppen.

Når det gjelder botilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne og utbedring/ ombygging ved helsesenteret og omsorgsboliger, vil det komme informasjon om disse investeringsprosjektene i kommunestyret den 20. Juni.

Samisk krise og incestsenter:

Samisk krise og incestsenter er et interkommunalt senter drevet og eid av Kárásjoga gielda/ Karasjok kommune. Senteret er vedtatt nedlagt etter at opsjonsperioden er over den 30.06.19.

Kárásjoga gielda/ Karasjok kommune har i den forbindelse vært i møte med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR), som har i oppdrag å styrke krisesentertilbudet til særlig utsatte grupper gjennom å inngå samarbeid med krisesentrene og kommuner og bistå med prosjektstøtte og prosjektmidler. Kárásjoga gielda/ Karasjok kommune er innvilget kr. 500.000,- til prosjektlederstilling som skal utarbeide forprosjekt for hvordan gi støtte til utsatte grupper og da spesielt den samiske brukergruppen, samt utarbeide handlingsplan for vold i nære relasjoner. I forbindelse med forprosjektet skal det etableres en egen styringsgruppe. Prosjektmedarbeider er ikke på plass. Denne stillingen skal nå lyses ut.