Kommunens fokus på skolen - Skoleutviklingssatsing

Karasjok kommune har siden sin deltakelse i KS «Den gode skoleeier» i 2014- 15 hatt en positiv utvikling innen skoleområdet. Det er etablert en tett læringsdialog mellom kommunenivå og skole. 

Samarbeidet med veilederkorpset startet i 2016 og avsluttes sommeren 2018. Utdanningsdirektoratet har hatt veilederkorps som har samarbeidet tett med skoleledelsen og kommunens ledelse i hele perioden. Satsingen er positivt mottatt i Karasjok skolen og i lærerkollegiet. Tillitsvalgte har vært med gjennom hele satsingen er veldig positive til satsingen. 

Kommunen har etablert et kvalitetsårshjul for å sikre kontinuitet i kvalitetsutviklingen innen skoleområdet. Her involveres politikere, foreldre, elever, skoleledelse og skoleadministrasjon gjennom prosesser knyttet til kommunens kvalitetsmelding og resultatoppfølging. 

Skolen har i sin utviklingsplan satt fokus på leseopplæring og vurdering for læring. Det er et målbevisst fokus på resultatoppfølging – dette kommer blant annet til syne i forbedringer i resultatene i nasjonale prøver. 

Veilederne kommer med følgende uttalelse: 
«De samiske kommunene er i en særklasse i forhold til å ivareta kultur og tradisjon inn i undervisningen. Dette bygger identitet og ivaretar også et fokus på praktisk og variert undervisning. 
Her har andre norske kommuner virkelig noe å lære. 
I forhold til det nye kompetansebegrepet «kunnskap og ferdigheter» og fokuset på dybdelæring, som blir sentralt i en ny læreplan, er skolen i Karasjok i forkant.» 

Det er positivt å se at skolen i Karasjok gjør veldig mye bra. Det er også positivt at deler at det skolen gjør og har gjort kan benyttes andre skoler i Norge. 
Viktigheten av å ivareta kultur og tradisjon er også ett punkt som må trekkes frem som ett positivt punkt. I samiske områder er også dette noe som er viktig i hverdagen.