Oppstart av navnesak 2020/12 - Gurb(b)eš i Karasjok kommune

Kartverket har fått melding fra lokalt hold om at skrivemåten Gurbbeš ikke er i samsvar med den lokale navnebruken. Navnesak blir tatt opp for å få avklart hva som er riktig skrivemåte for offentlig bruk.

Statens kartverk har sendt saken til lokal høring i kommunen, jf § 8 i lov om stadnavn. I tillegg til primærnavnet Gur(b)beš tar vi avledede navn i saken, jf forskrift om stadnavn § 8 siste ledd.

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av nedarvete gards- og bruksnavn, naturnavn, navn på beitedistrikt og statlige anlegg. Før det gjøres vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har tilknytning til.

I følge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Kommunen har ansvaret for å kunngjøre at navnesaken er reist. Dette blir gjort på kommunens hjemmeside: https://www.karasjok.kommune.no/aktuelt/.

Kommunen har ansvaret for å innhente og samordne de lokale høringsuttalelsene. De sendes til Stedsnavntjenesten i Sametinget, Ávjovárgeaidnu, 9730 Kárášjohka, med kopi til Kartverket. Stednavntjenesten vil så gi endelig tilrådning til kartverket.

Ordinær høringsfrist for kommunen er to måneder fra kommunen mottar brevet om reist navnesak fra kartverket (29.09.2020). Høringsfrist settes til 4. desember 2020