Orientering om vedlikehold av kommunale veier - sommeren 2020

I vedtatt budsjett for 2020 er det satt av svært begrensede midler til drift og vedlikehold av kommunale veier. Dette medfører dessverre at sommervedlikeholdet i stor del bortfaller.

Kommunen har ikke midler til kjøp av tjenester. Kjøp av tjenester i denne sammenheng innebærer:

  • Grusing og høvling av veier
  • Grøfting
  • Kjøp av lappeasfalt og grus

 

Kommunen er i en presset økonomisk situasjon, og vi gjør alt vi kan for å holde oss innenfor gitte budsjettrammer.

Dette betyr ikke at ingenting kan gjøres. Oppgaver som kan utføres av egne mannskaper og ressurser kan fortsatt utføres. Dette gjelder følgende:

  • Lapping av asfalt, så lenge allerede innkjøpt asfalt rekker.
  • Fylling av de største hullene på grusveier med traktor. Det har imidlertid sine begrensninger knyttet til mengder og avstand. 
  • Grøftearbeid som lar seg gjøre med minigraver.

 

Veglys

I løpet av sommeren hender det at lyn og torden ødelegger kontaktorer og sikringer på veglysnettet. De vil da bli satt ut av drift. På grunn av den økonomiske situasjonen har ikke Karasjok kommune mulighet å få dette reparert da vi ikke har budsjettmessig dekning til kjøp av tjenester i 2020.

Dette medfører dessverre at en del områder fortsatt kan være uten gatelys til nyåret 2021.