Slik skal besøkene ved sykehjem og omsorgsboliger skje

Slik skal besøkene ved sykehjem og omsorgsboliger skje

Vi har til nå hatt streng besøkskontroll ved våre sykehjem, helseinstitusjoner, spesialtilpassede boliger og omsorgsboliger. Nå gjør vi det litt lettere å besøke beboere.

​Det er iverksatt tiltak for å forebygge smittespredning av koronavirus. Ett av tiltakene er å holde dørene til helseinstitusjoner stengt. Tiltaket er iverksatt for å ivareta beboerne som er i en sårbar gruppe for smitte.

Kontakt per telefon, skype, Easymeeting og lignede anbefales. Karasjok kommune har mottatt flere henvendelser fra pårørende som ytrer behov for å kunne besøke sine familiemedlemmer. Etter en helhetlig vurdering av nåværende smittesituasjon i Karasjok kommune, sammenholdt med behovet hver enkelt kan ha for å møte nære pårørende, er det besluttet å åpne opp for noe besøk, forutsatt at smitterisikoen ved dette vurderes lav.

Samarbeid mellom pasient/bruker/beboer, pårørende samt våre ansatte er helt nødvendig for å sikre forsvarligheten med denne prøveordningen. Ordningen evalueres fortløpende, og vil bli tilpasset til den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen lokalt og sentrale anbefalinger for ivaretakelse av smittevern. 

 

Retningslinjer for sykehjem, Helsehuset og KAS

Generelle retningslinjer vedrørende besøkende i institusjon:

 • Alle besøkende samt beboer som får besøk, må være friske, og ikke ilagt noen restriksjoner knyttet til covid-19.
 • Avtale må gjøres på forhånd, gjerne dagen før.
 • På bakgrunn av nasjonale råd til personer i risikogrupper, ber vi om at besøkende ikke skal være små barn.
 • Alle besøkende må fylle ut egenerklæring ved første besøk.
 • Alle besøkende skal skrive seg inn/ut av besøksprotokoll (også ved besøk ute).
 • Ved besøk til beboer med covid-19 vil særskilte smittevernhensyn måtte ivaretas. Dette avklares på forhånd med institusjonen.
 • Dersom beboer blir kritisk syk, gjøres det individuelle vurderinger med hensyn til besøk, som avklares direkte med institusjonen.
 • Generelle smittevernhensyn ved alle besøk:
  • Håndhygiene utføres rett før og etter besøk.
  • Det skal ikke forekomme fysisk kontakt mellom besøkende og beboer.
  • Besøkende må holde minst 1 meters avstand til beboer/ansatte.
  • Dersom besøkende kommer nærmere enn 1 meter fra beboer, må munnbind benyttes. Munnbind deles ut av institusjonen.
  • Det tillates ikke servering i forbindelse med besøket, heller ikke medbragt mat/drikke.

   Besøk ute:

 • Besøk ute tillates inntil x 1 per uke per beboer.
 • Besøk må tidsbegrenses til maksimalt 30 min.
 • Vi tillater maksimalt 2 besøkende per beboer, og dette må være de samme besøkende hver gang.
 • Hvis det er praktisk mulig og beboers helsetilstand tillater det, kan flere besøk ute per uke tillates etter avtale med avdelingen.
 • Besøk inne:
 • Vi tillater besøk inne x1 per uke per beboer.
 • Kun 1 besøkende per beboer per gang, og samme besøkende hver gang. 
 • Besøket må tidsbegrenses til maksimalt 60 min.
 • Besøk skjer på klargjort besøksrom. Dersom avdelingen ikke har besøksrom, kan vi unntaksvis tillate besøk på beboers rom. Dette gjelder også dersom beboer på grunn av spesielle hensyn ikke kan ta imot besøk på et besøksrom. For beboere som er kritisk syk, foreligger egne retningslinjer.
 • Smittevernhensyn:
  • Pårørende skal ikke oppholde seg i fellesarealer, med unntak av besøksrom.
  • Besøkende skal benytte munnbind fra hovedinngang til besøksrom eller beboerrom.
  • Munnbind beholdes på også inne på besøksrom/beboerrom, dersom anbefalt avstand på minst 1 meter ikke kan overholdes.
  • Det tillates ikke servering i forbindelse med besøket, heller ikke medbragt mat/drikke. Vi vil gjøre tilpasninger som ivaretar smittevernhensyn ved bursdager eller andre spesielle anledninger.

 

Retningslinjer for boliger som er spesielt tilrettelagt for personer med ulike funksjonsnedsettelser

 

 • Ta gjerne kontakt med avdelingen i forkant for å avklare besøk, slik at du får vite om den du skal besøke er frisk og ikke har symptomer på covid-19.
 • Dersom du eller den du skal besøke har feber eller luftveissymptomer skal besøket utsettes til minimum ett døgn etter at du/dere er friske igjen.
 • Vi ber om at antall besøkende pr bruker/beboer begrenses til inntil 2 besøkende per gang, og i hovedsak til nær familie/nær venn.
 • Når du kommer på besøk, er det fint om du skriver deg inn i besøkslogg hos den enkelte bruker/beboer. Besøksloggen vil hjelpe oss med nærkontaktsporingen dersom det i etterkant av besøket skulle vise seg at noen av partene er smittet med covid-19.
 • Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • Unngå å berøre vegg/håndtak og lignende.
 • Hold avstand på minimum 1 meter både fra den du besøker, samt evt. andre brukere/beboere og ansatte. Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hos særlig sårbare brukere/beboere, kan besøkende bli bedt om å benytte munnbind ved behov for nærkontakt under 1 meter.
 • Vask hendene når du kommer på besøk og før du drar. 
 • Host i papirhåndkle som kastes etter bruk.  Alternativt bruk albuekroken. Prøv å unngå å ta deg i ansiktet.
 • Av smittevernhensyn, anbefaler vi at dere unngår servering i forbindelse med besøket.

 

 

 

Råd for omsorgsboliger

Omsorgsboliger tildeles personer som har ulike behov for oppfølging i det daglige. De betraktes likevel som private hjem. Beboerne her kan også være i en sårbar gruppe for smitte. Det er derfor behov for å komme med anbefalinger hva angår besøk- og smitteverntiltak, tilsvarende anbefalinger for andre hjemmeboende i risikogrupper.

 

Dersom en velger å besøke personer i risikogruppen anbefales:

 • Hvis mulig, ring på forhånd.  Ta kontakt med beboer/evt. avdelinga som er oppgitt på oppslaget ved inngangen, slik at du vet om personen du skal besøke er frisk.
 • Dersom den du skal besøke, eller du selv har feber eller luftveissymptomer bør besøket utsettes til minimum ett døgn etter at du/dere er friske igjen.
 • Gå direkte til leiligheten du skal besøke.
 • Unngå å berøre vegg/håndtak og lignende.
 • Hold avstand på minimum 1 meter fra hverandre. Begrens derfor antall besøkende.
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Vask hendene når du kommer på besøk og før du drar. Alternativt kan Antibac brukes.
 • Host i et papirhåndkle som kastes etter bruk. Alternativt bruk albuekroken. Prøv å unngå å ta deg i ansiktet.