Informasjon om nye tiltak for å hindre spredning av Covid-19

Som ledd i arbeidet med å forhindre importsmitte har regjeringen besluttet å innføre obligatorisk testing for covid-19 ved innreise til Norge, gjeldende fra 02.01.2021, kl. 10.00.

Obligatorisk testing innføres i tillegg til eksisterende tiltak som:

  • krav om covid-19-test tatt <72 timer før innreise
  • krav om utfylt registreringsskjema ved ankomst til Norge
  • karantenekrav i 10 døgn

Grensepolitiet vil være tilstede ved alle åpne grensepasseringer og registrere innreisende.

Myndighetene oppretter teststasjoner ved utvalgte grenseoverganger. I Finnmark gjelder dette Storskog. Innreisende over Karigasniemi til Karasjok må ha tatt covid-19 test mindre enn 72 timer før innreise, og testes hos de ordinære helsetjenestene innen 24 timer. Karantenereglene må overholdes. Dersom de innreisende bor eller skal oppholde seg i en annen kommune, kjører de transitt til sin hjem-/oppholdskommune, og testes der innen 24 timer etter ankomst til Norge.

 

PLIKT TIL Å TESTE

Hovedregelen vil være at plikten til å teste seg ved innreise gjelder for alle personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt som fastsatt i covid-19-forskriften.

Kravet vil omfatte både norske statsborgere, øvrige personer som er bosatt i Norge, og andre tilreisende. Plikten innebærer å kontakte testsenter eller kommunen for å få gjennomført testing av SARS-CoV-2 så snart som mulig og senest 24 timer etter ankomst til Norge.

De som skal testes i Karasjok må ta kontakt med legestasjonen man-fre, mellom kl.08.30 og 10.00, tlf 784 68 500.

Mer informasjon kommer i løpet av uke 1, blant annet informasjon om testing i helgene.

 

FØLGENDE PERSONGRUPPER ER UNNTATT FRA KRAVET:

a) Personer som er under 12 år

b) Personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19

c) Personer som er unntatt fra karanteneplikt i arbeidstiden og på fritiden etter § 6a

d)Personer som omfattes av unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden etter § 6b første og fjerde ledd. Dette omfatter personer som pendler regelmessig over grensen fra Sverige eller Finland for å arbeide eller gå på skole

e) Yrkessjåfører av langtransport og togpersonell som ikke arbeider på godstog

f) Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, jf. § 6e, når det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing.

g) utlendinger som er nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, og som kan fremvise diplomat eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for ambassadepersonell, sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav f.