Informasjon til elever, foresatte og ansatte om nye koronatiltak fra 04.01.21 ved Karasjok skole- ungdomstrinnet.

Fra om med i morgen, mandag 04.01.21 innføres det rødt nivå for ungdomstrinnet pga nye nasjonale retningslinjer.

Elevene møter opp til vanlig tid mandag 04.01.21. Elevene samler seg i sin sone, se sonekart for oppmøte for uke 49-51 her. 

Ingen elever skal gå inn i skolebygget, men vente til lærere henter inn sine klasser.

Det vil bli gitt ytterligere informasjon til elever om hvordan undervisningen vil bli gitt fra tirsdag 05.01.21.

For å begrense økning i smitten i januar har regjeringen besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler bør gå over til rødt nivå uavhengig av det lokale smittenivået. Tiltaket gjelder fra mandag 4. januar 2021 og foreløpig fram til mandag 18. januar.

Ytterligere informasjon finnes på nettsiden til utdanningsdirektoratet her.

Rødt nivå – ungdomstrinnet

Det overordnete målet ved rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og å holde oversikt over disse.

Råd om når man skal være hjemme ved sykdom:

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

Ansatte med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Alle ansatte som har luftveisymptomer uten kjent årsak, må teste seg og holde seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god.

Hvis en elev har feber og hoste, bør eleven testes for covid-19.

 

Fysisk kontakt:

 • Håndhilsning og klemming unngås.
 • Elevers behov for omsorg må ivaretas.

 

Organisering av kohorter:

 • Elever og ansatte innen en kohort skal holde avstand til hverandre, helst en meter
 • Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses der det er mulig.
 • For gjennomføring av språkfag, valgfag, og andre fag der elevene blandes, må det sikres at elever kan holde minst en meters avstand til hverandre. Elevene bør helst grupperes i klasserommet ut fra kohorttilhørighet.
 • Innendørs kan grupper/kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter). Kohortene kan imidlertid oppholde seg i samme rom over lengre tid forutsatt det kan være minimum to meters avstand mellom dem hele tiden. Kohorter kan eventuelt bytte sammensetning ukentlig etter en helg (minst to dager uten kontakt mellom ansatte og elever).

 

Tetthet i grupper:

 • Alle elever har egen pult/arbeidsplass for å sikre avstand på minst en meter. Der elever ikke har egen pult, sikres arbeidsplass med avstand.
 • Større samlinger skal unngås.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Eventuelt opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom elever i grupperom/klasserom, garderober og andre områder der det kan oppstå trengsel.
 • Ved fysisk plassmangel i skolen, kan alternerende dager, ulik oppmøtetid, og større/alternative lokaler vurderes. I tillegg er det mulig å tilrettelegge for økt bruk av uteaktiviteter/undervisning ute.

 

På starten og slutten av dagen:

 • Spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner for å begrense antall elever som samles på et sted og unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, se sinekartet for uteområde.  

 

Friminutt/pauser:

 • Elever må minnes på å holde avstand i friminutt (minst en meter).
 • Ha voksne ute i friminutt for å hjelpe elevene å holde avstand.
 • Ha pauser på ulikt tidspunkt for å begrense antall elever som er ute samtidig, og tilrettelegg for at pauser foregås utendørs.

 

Begrense deling av mat og gjenstander:

 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Elevene bør sitte på hver sin pult når de spiser.
 • Mat kan tilberedes og serveres på skolen i henhold til vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Ved felles kantine, bør ulike kohorter ikke sitte sammen med og det skal være avstand mellom kohorter.
 • Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende.
 • Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet. Dette gjelder også skriftlige innleveringer.
 • Læringsmateriell og lignende bør ikke deles mellom kohorter før de er rengjort.

 

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Ved bruk av offentlig transport bør elevene holde avstand til andre.
 • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler unngås.
 • Skoleskyss: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport, inkludert anbefalinger eller påbud om munnbind. Elever fra samme husholdning eller samme kohort kan sitte sammen. 
 • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel. 
 • Det kan gjøres lokale vurderinger i samråd med lokale helsemyndigheter.

 

Spesielt for ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Holde avstand (minst en meter) til kolleger i alle situasjoner.
 • Holde avstand til elever der det er mulig (minst en meter).
 • Der det er nødvendig med ulike faglærere, kan lærere ambulere på tvers av kohorter, mens kohortene har faste klasserom så langt det lar seg gjøre.