Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034 til høring og offentlig ettersyn.

Kommunestyret vedtok i møte 18. august 2022 i sak PS 22/53 å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034, til høring og offentlig ettersyn. Dette gjøres etter plan- og bygningsloven § 11-14.

Høringsfristen er satt til 06.10.22

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens langsiktige strategi for utviklingen av samfunnet. Den inneholder visjoner, mål og strategier for hvordan vi ønsker å ha det i Karasjok i fremtiden. Den legger føringer for tiltak i temaplaner, prioriteringer i handlings- og økonomiplanen og for utforming av arealplanen.

Planforslaget som nå ligger til høring er basert på 

  • Nasjonale forventinger
  • Regionale rammer og betingelser
  • Lokale utfordringer og utviklingstrekk
  • Medvirkning

Hvis du har innspill til planforslaget kan du sende det til postmottak@karasjok.kommune.no eller til Kárášjoga gielda Karasjok kommune, postboks 84, 9735 Kárášjohka Karasjok, innen fristen 6. oktober 2022.

Planforslag på samisk (PDF, 526 kB)
Planforslag på norsk (PDF, 477 kB)

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Kristin Norbye-Bekkelund, knb@karasjok.kommune.no tlf 413 87 062