Gielddalaš divadat ja bálvalusmávssut

Gielddastivra mearrida jahkásaččat gielddalaš bálvalus- ja divatmáksomeriid. Dáppe gávnnat gielddalaš bálvalusmáksomearre-, divat ja rehketčállindieđuid.

Oppaláš bajiloainnu gielddalaš bálvalus- ja divatmáskomeriin ja hattin gávnnat gollosis: 
Mearriduvvon 2023 gielddalaš divvadat 

 

Gielddalaš bálvalusmákso- ja divatrehketčállimat - man dávjá rehkegat bohtet?

Kárášjoga gielda sádde dábálaččat gielddalaš divatrehkega njelljii jahkái. 

Gielda sádde rehkega dábálaččat guovvamánu, miessemánu, borgemánu ja skábmamánu beallemuttus. Máksináigemearri lea čuovvovaš mánu 15. beaivi.

Dábálaš máksinbeaivvit leat;

  • Njukčamánu 15. b.
  • Geassemánu 15. b.
  • Čakčamánu 15. b.
  • Juovlamánu 15. b.

Eará gielddalaš bálvalusrehkegat sáddejuvvojit dađistaga dahje mánnosaččat.

Sierra rehket juohke opmodahkii
Dábálaččat sáddejuvvo sierra rehket juohke opmodaga várás. Opmodaga bálvalusat leat rehkega vuođđun, muhto dábálaččat gielddalaš divatrehket sisttisdoallá earret eará doapparčorgenmávssu, čáhce- ja duolvačáhcemávssu, ruhttejeaddjemávssu ja gielddalaš viessosajiid láigomávssu. Sii, geain leat čáhcemihttárat, ožžot rehkega mannan jagi golahusas. Gielddalaš divatrehket sáddejuvvo dasa, gii lea merkejuvvon opmodaga eaiggádin.

(Gielddastivra mearrida jahkásaš máksomeari gielddalaš divadiidda ja bálvalusmávssuide.  

Gosa rehket sáddejuvvo?

Gielddalaš divatrehket sáddejuvvo dasa, gii lea lea merkejuvvon matrihkkala eaiggádin. Rehket sáddejuvvo eaiggáda álbmotregistrerejuvvon čujuhussii. Jos rehket galgá sáddejuvvot eará čujuhussii go mii álbmotregisteris lea, de čujuhusdieđut fertejit rievdaduvvot álbmotregisteris. Dieđut, mo dat dahkkojuvvo, gávdnojit vearroetáhta ruovttusiidduin.