Enhetsleder brann, beredskap og forebyggende

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner. 

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk m.v. Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv; Norges beste lakseelv, rype/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser. 

Kárášjoga gielda Karasjok kommune har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder for brann, beredskap og forebyggende. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. 

Stillingen er fordelt på følgende roller:

• Brannsjef

• Beredskapsleder

• Leder forebyggende

• Utførende forbyggende (tilsyn §13 objekter)

Brannvesenets oppgaver fremgår av brann- og eksplosjonsvernloven. I tillegg til at de er innsatsstyrke ved brann og andre akutte ulykker, arbeider de med brannforebygging for å redusere sannsynligheten for brann og begrense konsekvensene brann kan få på liv, helse, miljø og materielle verdier. Dette gjøres gjennom blant annet tilsyn, kampanjer, aksjoner og mange andre brannforebyggende tiltak.

Enheten er organisert under avdelingen for plan, teknisk, miljøutvikling og næring. Den inkluderer feiertjenesten og brannkonstabler, tilsammen 16 ansatte.

Vi ser etter en leder som fyller de faglige utdanningskravene i tråd med forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, og som har ledererfaring innen endringsledelse og kulturbygning.

Karasjok kommune er i en omstillingsprosess. Omstilling, endring og utvikling av smarte, innovative og bærekraftige løsninger vil derfor være viktige oppgaver. Søkere må evne å se det store bildet, tenke nytt og motivere og inspirere de ansatte i endringsprosesser. 

Vi er opptatt av at kommunens ledere skal ha et særlig ansvar for å bidra til gode løsninger på tvers av organisasjonen og at de bidrar til å sikre helhetlige kommunale tjenester. Derfor er det avgjørende at vår nye brannsjef etablerer gode relasjoner både internt og eksternt. 

Gode evner til samarbeid er grunnleggende for å lykkes i denne rollen. Vi tilbyr utfordrende oppgaver i en kommune i utvikling og med mange dyktige medarbeidere. Vi søker en trygg, tydelig og synlig leder med gode kommunikasjonsevner og en motiverende og samlende lederstil. 

Arbeidsoppgaver for enhetsleder 

• Ledelse, personalansvar, økonomi 

• Ansvar for HMS og internkontroll 

• Planlegging innenfor området 

• Saksbehandling etter brann- og eksplosjonsvernlovgivningen.

• Brannsjefen har det helhetlige lederansvaret for brannvesenet med kvalitetsforbedring og videreutvikling av tjenesten og deltar i kommunalleders avdelingsmøter 

• Beredskapsleder brann.

• Ha oversikt over, og følge med på utviklingen av risiko innenfor fagområdet.

• Bistå med fagkunnskap i etatens ROS-analyse og andre risikoanalyser.

• Samarbeide med andre myndigheter og aktører i fagmiljøet.

• Bidra til kartlegging, planlegging, gjennomføring og evaluering av det forebyggende arbeidet

• Utarbeide og revidere rutiner, prosedyrer, og maler for ansvarsområdet.

• Utføre tilsyn ved § 13 objektene (særskilte brannobjekter) og oppfølging av tilsynsrapporter.

• Gjennomføre tilsyn og andre tiltak for å sikre at virksomheter arbeider systematisk med brannsikkerheten

• Tilsyn og oppfølging av farlig stoff.

• Informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot kommunens innbyggere.

• Samarbeide med andre virksomheter i kommunen.

• Oppfølging av IKT og websider.

• Gjennomføre brannforebyggende tiltak i forhold til persongrupper som er særlig utsatt for å omkomme i brann

• Delta i andre brannforebyggende aktiviteter

• Andre oppgaver relatert til enhetens arbeidsområde.

Kvalifikasjoner

• Formelle kvalifikasjonskrav framgår av forskrift om organisering og dimensjonering, § 7-6.

• Følgende kurs fra NBSK: BER-3 kurs (fra gammel utdanningsmodell), Ledelses trinn D (ny modell), forebyggende kurs, eller at søker inngår avtale om gjennomføring av utdanning innen 2 år. 

• Søkere må ha førerkort klasse B. Førerkort klasse C, og 160 kode (utrykningssertifikat) vektlegges

• Vi ønsker er person med saksbehandlerbakgrunn fra tilsvarende arbeid og gjerne erfaring fra brannteknisk rådgivning.

• Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøyskole, annen relevant høyskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på tilsvarende nivå

• Minimum 3 års relevant arbeidserfaring.

• Relevant og lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.

• Ønskelig med erfaring fra samfunnssikkerhetsarbeid, forebyggende arbeid eller lignende

• Relevant ledererfaring

• Gode muntlige og skriftlige framstillingsevner, og gode datakunnskaper 

• Kunnskaper i samisk språk og kultur

Personlige egenskaper 

• Være en tydelig leder med god relasjons kompetanse

• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

• Ha godt humør og trives i en hektisk arbeidsdag

• Jobbe målrettet, tenke langsiktig og helhetlig

• Er robust, takler endringer og travle dager

• God risikoforståelse.

• Opptatt av å spille andre gode

• Er selvstendig, fleksibel og initiativrik

• Gode kunnskaper i og erfaring med bruk av IKT som verktøy.

• Er strukturert, ryddig, og har evne til å arbeide både selvstendig og i team.

• Resultat- og løsningsorientert

• Initiativrik og proaktiv

• Analytisk, strukturert og nøyaktig 

• Det vil bli lagt vekt på utdanning, relevant praksis, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, skikkethet og serviceinnstilling.

• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby følgende 

• Gode samarbeidsforhold i en utviklingsorientert kommune. 

• Gode kontorstøttesystemer innen IKT, saksbehandling og kartverk

• Lønnsbetingelser etter avtale

• Gode pensjons- og forsikringsordninger

• Fra bruttolønn trekkes 2 % til pensjonsinnskudd. 

• Kompetanseheving og opplæring etter behov

• Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter og rettigheter som følger av gjeldende lovverk, reglement og retningslinjer. 

• Staten tilbyr nedskriving av studielån etter egne regler. 

• Møter og overtid kompenseres med inntil 10 ekstra fridager 

• Dekning av flyttegodtgjørelse etter eget reglement 

• For tilsetting gjelder prøvetid på seks måneder

Kunnskaper i samisk språk og kultur vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert.

Politi- og helseattest må framlegges ved tilsetting.

Karasjok kommune er i en omstillingsprosess, og organisatoriske endringer kan påregnes. 

Er dette noe for deg? 

Nærmere opplysning om stillingen kan fås ved å kontakte kommunalleder for plan, teknisk, miljøutvikling og næring Kristin Norbye-Bekkelund på tlf. 413 87 062 eller e-post; knb@karasjok.kommune.no

Søknadsfrist:  13. august 2019

Søknad med CV og minst to referanser sendes: Kárášjoga gielda Karasjok kommune, Postboks 84, 9735 Karasjok eller postmottak@karasjok.kommune.no.