Helsesøstertjenesten

Oppgaver som hører under Helsestasjonen                                                                                    Helsestasjonen er et lovpålagt, gratis, lett tilgjengelig lavterskeltilbud for alle barn og deres foreldre, uavhengig av sosial tilhørighet. Helsestasjonen er en del av kommunehelsetjenesten som utøver planmessig helsefremmende og forebyggende helsearbeid mot barn i alderen 0–5 år innenfor temaer som omhandler både psykisk og fysisk helse i tillegg til sosiale forhold.

 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Helsesøstertjenesten vektlegger forebyggende helsearbeid i følgende områder:
- Helsestasjonsvirksomhet
- Skolehelsetjeneste
- Opplysningsvirksomhet
- Miljørettet helsevern

 

HELSESTASJON FOR BARN OG FAMILIER
Helsestasjonsvirksomhetens formål er:
- å forebygge medfødte og ervervede sykdommer, også tannsykdommer og skader blant barn
- å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse

Helsestasjonens oppgave er å forebygge sykdom og skade blant barn, samt fremme barns helse og trivsel.
Helsestasjonen driver i det vesentlige opplysningsvirksomhet, råd og veiledning til foreldre og gravide. Det legges vekt på barnets psykiske, fysiske og sosiale utvikling.
Det gis også tilbud om oppfølging av nasjonale tilrådninger om vaksinasjon mot følgende sykdommer:

3 mnd: Difteri/Stivkrampe/Kikhoste, Hib-infeksjon og Poliomyelitt
5 mnd: Difteri/Stivkrampe/Kikhoste, Hib-infeksjon og Poliomyelitt
11-12 mnd: Difteri/Stivkrampe/Kikhoste, Hib-infeksjon og Poliomyelitt
15 mnd: Meslinger/Kusma/Røde hunder

Helsestasjonen samarbeider med kommunens øvrige tjenester, fylkeskommunen og helseforetak; bl.a. leger, fysioterapeut, barnehage, barneverntjenesten, PPT, tannhelsetjenesten, BUP, PUT, legespesialister og sykehus.

 

VI TILBYR FØLGENDE FASTE BESØK VED HELSESTASJONEN:
- Alene eller i gruppe med andre foreldre med barn på samme alder. Etter gruppeveiledningen er det anledning til å snakke med helsesøster alene.
- Hjembesøk av helsesøster og evt jordmor når mor og barn kommer hjem fra fødeavdeling.
- 6 ukers individuell - undersøkelse og samtale / veiledning med helsesøster og lege.
- Ca. 2 mnd/9 uker.

Skolehelsejenesten

Skolehelsetjenesten er en del av den kommunale helsetjeneste og gir tilbud til alle skolebarn og deres familier,
skolehelsetjenestens formål er å arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte. Skolehelsetjenesten skal – i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat i samfunnet – arbeide for å identifisere og løse de helsemessige problemer som knytter seg
spesielt til skoleelevers situasjon
 

Kontaktinfo

Iselin Vuolab
Helsesykepleier
E-post
Telefon 415 18 744