Bo- og avlastningstjenesten

 Bo- og avlastningstjenesten yter heldøgns tjenester for mennesker med utviklingshemming. Tjenesten gis til personer i alle aldersgrupper og med ulike hjelpebehov. Tjenesten gis ut fra den enkeltes individuelle behov.

 
Tjenestene gis i samlokaliserte boliger, foreldrehjem og private boliger. Vi gir også helgeavlastningstilbud i kommunal avlastningsbolig, for brukere som bor hjemme hos foreldrene. 

Tjenestene blir gitt etter helse - og omsorgstjenesteloven.

Ved Bo- og avlastningstjenesten jobber miljøterapeuter, miljøarbeidere og pleiemedarbeidere. Tilbudet som gis er målrettet miljøarbeid. Vi i Bo – og avlastningstjenesten skal gi brukerne muligheter til å oppleve seg som fullverdige borgere i samfunnet. Sentrale verdier er Likeverd, Selvbestemmelse, Aktiv deltakelse, Personlig og sosialt samvær. Brukere som mottar bistand av oss har svært ulike behov. Vi som virksomhet yter et vidt spekter av tjenester fra veiledning og hjelp til velfungerende, men også totalomsorg til personer med høye hjelpebehov. Brukerne får bistand til å kunne ta omsorg for seg selv og til dagliglivets gjøremål.

Vi skal tilrettelegge for at  ”Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse på lik linje med andre samfunnsborgere. De skal som andre ha rettigheter og muligheter til å bestemme over egne liv og bli respektert for sine ønsker. Pleie og omsorgstjenestene i kommunene har plikt til å yte tjenester slik at blant annet personer med utviklingshemming kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv, trygg og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre”. (Stortingsmelding nr. 40: ”nedbygging av funksjonshemmede barrierer”). 

Kontaktinfo

Karen Marie Grønmo
Fagleder
E-post
Telefon 452 60 655
Mobil 917 48 686