Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien gir følgende tjenester:

- sykepleie 
- hjemmehjelp 
- dagsenteropphold 
- aktivitetstrening på aktivitetssenteret 
- tildeler og organiserer trygghetsalarmer 
- matombringing 
- avlastning/korttidsopphold på institusjon 
- botilbud til eldre og funksjonshemmede 
- transport til og fra dagsenter og aktivitetssenter 

Kontaktinfo

Ann Helen Andresen
Konstituert Fagleder
E-post
Mobil 920 92 726