Samisk krise og incest senter

Samisk krise og incestsenter er et lavterskeltilbud.
Det vil si at du trenger ingen henvisning for å komme til oss. Krise og incestsenteret er et tilbud for kvinner, menn og deres barn som er utsatt for fysisk og/eller psykisk vold i nære relasjoner og er et tilbud til incestutsatte og seksuelt krenkede kvinner/menn, omsorgspersoner til incestutsatte barn, partnere og pårørende. 

Samisk krise og incestsenter er et interkommunalt senter drevet og eid av Karasjoga gielda/Karasjok kommune. Vi er samarbeidskommune med Kautokeino og Porsanger og gir vårt tilbud til alle tre kommunene.

 Vi har døgnåpent, og du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss uansett kjønn, alder eller nasjonalitet. Krise og incestsenteret er drevet av ansatte med faglig kunnskap og lang erfaring med mishandlingsproblematikk. Formålet er å yte hjelp til kvinner og barn og menn som har vært utsatt for vold/mishandling og incest/seksuelle overgrep. Krise og incestsenteret er der for de som er i en vanskelig livssituasjon.

Vi jobber ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp. Dette innebærer at vi ikke driver behandling, men setter fokus på den enkeltes ressurser. Vi erstatter ikke, men kommer i tillegg til det offentlige hjelpeapparatet.

1. januar 2011 trådte loven om krisesenter tilbud i kraft (krisesenterlova). I denne loven er alle kommunene pålagt å gi et likeverdig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn. 

Hva kan vi tilby?

Krisesenteret tilbyr deg og eventuelt barna dine, beskyttelse, støtte og praktisk hjelp i en vanskelig tid. Vi kan gi deg individuelle samtaler, råd og veiledning, og med ditt samtykke, hjelp til å kontakte offentlig tjenesteapparat som advokat, politi og NAV med mer. Dersom du har behov for tolk ordner vi det.

Incestsenteret er et tilbud til incestutsatte og seksuelt krenkede kvinner/ menn, omsorgspersoner til incestutsatte barn, partnere og pårørende). Vårt formål er å gi seksuelt misbrukte og krenkende kvinner, menn og deres pårørende støtte og hjelp. Vi skal bidra til å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler seksuelle overgrep. Dette skal skje gjennom et kontinuerlig, aktivt utadrettet informasjons- og opplysningsarbeid ovenfor befolkningen og andre hjelpeinstanser for å forebygge vold og overgrep mot kvinner, menn og barn.

 

Alle våre tilbud er gratis.

Kontaktinfo

Alma Helander
Leder
E-post
Telefon 78 46 70 88

t.o.m. 30.09.18