Støttekontakt

Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

Støttekontakten får godtgjørelse fra kommunen.

Støttekontakten kan komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter. Fritidstilbudet skal tilpasses dine ønsker, behov og forutsetninger.

Tjenesten kan organiseres på tre måter:

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

 Pris

Tjenesten er gratis. Du skal ikke betale for utgifter som støttekontakten har.

Kriterier og vilkår

Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støttekontakt eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.

Støttekontakten må undertegne taushetsplikt.

Om søknadsprosessen

Du kan henvende deg til kommunen for å få hjelp til å søke om støttekontakt, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedtak om tildeling av støttekontakt gjøres av koordinerende enhet ved Karasjok kommune

 

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

 

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

 

Lover

            Forvaltningsloven

            Helse- og omsorgstjenesteloven