Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Planer for tilskuddsberettigede anlegg må på forhånd være gitt en idrettsfunksjonell godkjenning av Karasjok kommune, dvs. at dere må sende en søknad til kommunen. Det gjelder både nybygg, rehabilitering og ombygging.

Generelt om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

 • Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal gjennomføres for å sikre behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger, og for å sikre at de estetiske og miljømessige forhold ivaretas på en god måte.
 • Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er IKKE det samme som teknisk godkjenning eller den saksbehandling som foregår i kommunens byggesaksavdeling eller tilsvarende i forbindelse med behandling av byggesaken.
 • Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal følge søknaden om spillemidler og det er et krav om at denne foreligger, ellers godkjennes ikke spillemiddelsøknaden.
 • Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidet starter.
 • Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning gjelder for 2 år. Innen den tid må byggearbeidet være igangsatt.
 • Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning berettiger ikke automatisk tilskudd

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal inneholde:

 • Et generelt søknadsbrev der det skrives litt om:

Behovsoppgave med redegjørelse for den kartlegging av behov som har vært foretatt og resultatet av den. Det skal særlig redegjøres for barn og ungdoms behov. Dette behovet skal holdes opp mot eksisterende tilbud og vil danne grunnlag for dimensjonering av anlegget.

              Tips:   

Hva betyr dette anlegget for aktivitetsnivået? Hvorfor er dette anlegget viktig? Har dere et tilbud for barn- og/eller ungdom i dag? Hvordan kan det evt. se ut i fremtiden? Har dere hatt spørreundersøkelse i forbindelse med behovet av anlegget?

 • Tilgjengelighet/universell utforming. Er anlegget tilgjengelig og tilrettelagt for personer med bevegelses- og orienteringsvansker?

              Tips:   

               Se Kulturdepartementets veileder om universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

 • Anleggets plass i Kommunedelplan/Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet for Karasjok kommune

 

Vedlegg til søknaden:

 • Situasjonsplan i målestokk 1:1000 eller 1:500, med samlet arealdisponering og hovedtrekk i  terrengbehandling. Planen skal angi høydekurver og vise hvilke områder som disponeres for anlegget og utvidelsesreserver som er sikret.
 • Dokumentasjon av anleggets tilpasning til nabobebyggelsen og landskapets karakter. Det kan benyttes oppriss, aksonometri, perspektiv, modellfoto
 • Enkelt kostnadsoverslag.
 • Foreløpig plan for finansiering og drift av anlegget.

 

Se Idrettsanlegg.no for mer informasjon om søknad om spillemidler og bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Kontaktinfo

Ann Kristin Holmestrand
Kulturkonsulent
E-post
Mobil 920 70 508