Nærings- og primærnæringsfond

Næringsfond 

Fondets formål:
Næringsfondet kan nyttes til det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres

Det kan ytes fondsstøtte til:

  • Bedriftsutviklingstiltak
  • Investeringer i bedrifter
  • Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid
  • Fysisk infrastruktur for næringsutvikling 

Søknadsfrist: Søknadene behandles fortløpende

Søknader til næringsfondet skal sendes inn elektronisk på regionalforvaltning.no

 

Primærnæringsfond

Formålet med primærnæringsfondet er å skape bærekraftig og lønnsom primærnæring i Karasjok kommune. Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, verdiskapningen og sysselsettingen innenfor primærnæringene skal prioriteres. Med primærnæringer menes jordbruk, reindrift og utmarksnæringer.

Det kan ytes fondsstøtte til:

  • Primærnæringsfondet skal primært gi støtte til tiltak som ikke kommer inn under andre støtteordninger. Ordinære støtteordninger må være utprøvd før det søkes om støtte fra fondet.
  • For jordbruket skal det primært gis tilskudd til kjøp av melkekvoter, tilskudd i forbindelse med generasjonsskifte og til mindre investeringer.
  • For reindrift og utmarksnæringer gis det tilskudd til bedriftsutvikling, mindre investeringer og kjøp av livdyr.


Søknadsfrist: 1. mars og 1. september. Søknader etter 1. september behandles kun hvis det er ledige fondsmidler for gjeldende budsjettår. Se søknadsskjema øverst på siden.

Kontaktinfo

Ann Hilde Turi
Konsulent – Næring
E-post
Mobil 920 11 824