Søknadsskjema primærnæringsfondet

Søknadsfrist: 1. mars og 1. september. Søknader etter 1. september behandles kun hvis det er ledige fondsmidler for gjeldende budsjettår.