Leksehjelp 2017-2018

Informasjon om leksehjelp 2017-2018

Karasjok skole tilbyr leksehjelp 3 timer pr. uke til elever i fra 3. -7. klasse, og 2 timer i uka til elever i fra 8. -10. klasse. Skolen tilpasser leksehjelpstidene til elevenes timeplaner.

Leksehjelp er en oppfølging av myndighetenes satsing på skolen, der en ønsker å gi alle elevene et likeverdig tilbud til læring i skolen. Elevene skal ha rett til å delta på leksehjelp tilbudet, men det skal være frivillig for elevene om de ønsker å delta(§13-7a).

I retningslinjene for organisering til kommunene er det presisert at dette ikke skal være under-visning slik skolen til vanlig driver, men et tilbud på linje med det foreldrene gjør i sin oppfølging av lekser hjemme sammen med barna.

Vi vil minne deg/ dere på at det er viktig å lese hver dag, at hjemmet følger opp dette. Ellers vil vi minne dere på følgende retningslinjer:

  • Alle må følge skolens ordensreglement.
  • Både foreldrene, eleven og ansatte er ansvarlige for et godt samarbeid, slik at leksehjelpen fungerer bra i det daglige
  • Foreldrene er ansvarlige for at leksene blir gjort, men skolen plikter å gi best mulig støtte til elevene med leksene.

Leksehjelp 2017-2018