BYGGESØKNAD 2023 INFORMASJON

Plan- og bygningslovens (PBL) §§ 20-1, 20-2 og 20-3, Tiltak som krever søknad og tillatelse: Bygging av hus eller hytte er søknadspliktig. Du/ Dere (tiltakshaver) kan ikke selv stå for søknaden, men Dere må få noen med kompetanse innen bygg til å stå som ansvarlig søker og søke på vegne av Dere.

 

Ansvarlig søker kan ha sentral godkjenning gitt av Direktoratet for byggkvalitet, www.dibk.no eller; kommunen skal registrere erklæringer om ansvarsrett som skal sendes til kommunen før byggearbeidene starter. I erklæringen om ansvarsrett erklærer foretaket at det oppfyller kvalifikasjonskrav og at arbeidet utføres i tråd med regelverket, jf. byggesaks- forskrift SAK kap 11. Krav til søknad og dokumentasjon er gitt i SAK kap 5. Tegninger (1:50 el 1:100) og situasjonsplan (1:500 el 1:1000) leveres målestokkriktig. Naboer skal varsles og kvittering vedlegges. Situasjonsplan kan fås med henvendelse til Karasjok kommune.

Reguleringsplan på: www.karasjok.kommune.no se: plan, bygg, eiendom teknisk og til slutt velg: Plan. Velg Planregister med plankart.

Ansvarlig søker plikter å kjenne til PBL og hva som kreves av en komplett søknad etter SAK kap 5. De viktigste punkter som skal være belagt med ansvar er etter SAK kap 11:

Funksjon:                                          minimums krav utdanning/ praksis i tiltaksklasse 1:

Ansvarlig søker                                      Mesterbrev, Teknisk fagskole, Ingeniør         4 år

Ansvarlig prosjekterende                  Mesterbrev, Teknisk fagskole, Ingeniør        4 år

Ansvarlig utførende                              Fagopplæring med svenneprøve                     2 år

Ansvarlig kontr. på utførelsen         Fagopplæring med svenneprøve                     2 år

 

Aktører som tilfredsstiller kravene til godkjenning for ansvarsrett, vil få ansvarsrett.

Gravearbeider byggegrop, adkomstvei, legging vann- og kloakk, rørleggerarbeider og selve bygginga skal være belagt med ansvar med vedlagt ansvarsrett. Det må følge med en kontrollerklæring fra hvert foretak for hvert enkelt fagområde og gjennomføringsplan. Kvalitetskontroll på eget arbeid utføres med foretakets eget system. Det kreves obligatorisk uavhengig kontroll av foretak kontroll av fuktsikring av våtrom og lufttetthet i boliger og fritidsboliger med mer enn en boenhet. Installasjon av nytt ildsted skal kontrolleres av kvalifisert kontrollør, jf. pbl. § 20-1, siste ledd. Graving kan ikke igangsettes før byggetillatelse og gravetillatelse er gitt. Ferdigattest: Når kontrollerklæringer og gjennomføringsplan foreligger og viser at bygget er fullført og kontrollert, skal ansvarlig søker kreve ferdigattest.

PBL § 20-4, Søknad kan forestås av tiltakshaver selv: Garasje og uthus inntil 70 m2 på bebygd eiendom og tilbygg på inntil 50 m².  

PBL § 20-5, Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt: Mindre frittliggende bygning (50 m²) på bebygd eiendom, ikke til beboelse, mønehøyde maks 4 m, plassert minst 1 m fra nabogrensa. Mindre tiltak i eksisterende byggverk og mindre tiltak utendørs, jf. pbl 20-4.

Gebyr: Etter gebyrregulativet for 2023 punkt 1.2 er det betalingsplikt. Saksgebyr etter PBL skal betales selv om søknaden skulle bli avslått. Søknad om enkle tiltak for enebolig/ hytte er gebyrpålagt med kr. 5750,- i tiltaksklasse 1. I tillegg kommer et grunngebyr på kr. 1150,- når man kan søke selv eller kr. 2300,- når det krav om søknad med ansvarlige foretak.  Registreringsgebyr matrikkel er på kr. 1150,-. Ansvarsrett for foretak kr 3450,- og ansvarsrett  selvbygger kr. 2300,-. Søknad etter § 20-4 er gebyrpålagt med kr. 4600,-. Delingssøknad i regulert strøk kr. 8050,- og i uregulert strøk kr. 11500,-. Oppretting av matrikkelenhet kr 6600,- med grunngebyr kr. 1320,- og registreringsgebyr kr. 1980,-

Dispensasjon: Det kan søkes om dispensasjon etter PBL § 19-1 etter en grunngitt søknad, for å avvike vedtatt plan. Søknaden er gebyrpålagt med kr. 13080,- for avvik fra plankrav i kommune- og reguleringsplan samt arealbruk og med kr. 14040,- for avvik fra byggeforbuds- beltet på 100 meter langs vassdrag. Andre forhold kr. 8050,-.

I plan- og bygningslov ble vernet av vassdrag innskjerpet av Stortinget med ikrafttreden fra 1. juli 2021. Erfaringen fra behandlingen med Statsforvalter og NVE, er at det er vanskelig å få dispensasjon fra byggeforbudsbeltet mot vassdrag. For planlagte utbygginger i byggeforbudsbeltet, anbefaler Karasjok kommune at private fremmer reguleringsplan ihht pbl. § 12-3. Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige. Statsforvalter ønsker at deling av tomter og utbygging gjøres med hjemmel i vedtatte areal- og reguleringsplaner.

Søknaden/ planforslaget behandles som egen sak i hovedutvalget og kan medføre lang saksbehandlingstid p.g.a høringsrunde/offentlig ettersyn og klageadgang m.m.

Byggesaksforskriftens § 6-8. Selvbygger

Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, uten hensyn til kravene til ansvarlige i kapitlene 9, 10 og 11, dersom personen sannsynliggjør at arbeidet godkjenningen gjelder vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Ansvarsrett kan gis for funksjonene søker, prosjekterende og utførende for fagområder i tiltaksklasse 1.

PBL § 27-1. Vannforsyning       

Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. Det samme gjelder opprettelse eller endring av eiendom for slik bebyggelse. Rettighet til å føre vannledning over annens grunn, alternativt til å knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende.

Når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen. Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.

Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til offentlig vannledning når særlige hensyn tilsier det.

Reglene i andre og tredje ledd gjelder også for eksisterende byggverk.

PBL § 27-2. Avløp       

Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal bortleding av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven. Rettighet til å føre avløpsledning over annens grunn, alternativt til å knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende.

Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil dette etter kommunenes skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.

Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til avløpsledning når særlige hensyn tilsier det.

Reglene i andre og tredje ledd gjelder også for eksisterende byggverk.

Før oppføring av bygning blir satt i gang, skal avledning av grunn- og overvann være sikret. Tilsvarende gjelder ved vedlikehold av drenering for eksisterende byggverk.

PBL § 27-4. Atkomst

Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 til 43.

Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning.

Tor Georg Næss, tlf.  920 10938 er saksbehandler etter plan- og bygningsloven.

PRIVATE KLOAKKANLEGG/ SEPTIKKTANKER MED UTSLIPP I GRUNNEN:

BTEK DA i Karasjok, Rambøll og HR prosjekt i Alta og Norconsult i Lakselv tar jordprøver for etablering av private kloakkanlegg. Etter at jordprøver er tatt, må foretaket søke om utslippstillatelse med vedlagt rapport etter forurensingsloven til Karasjok kommune. Før utslippstillatelse foreligger, kan ikke byggetillatelse for oppføring av bygg med privat kloakkanlegg innvilges! Gebyret begynner på kr. 4490,-.

Artikkelliste