Saksbehandling

Søknad om arealoverføring behandles først etter plan- og bygningsloven, og deretter etter matrikkelloven.

Når det foreligger vedtak etter plan- og bygningsloven, behandles saken etter matrikkelloven. Saksbehandleren foretar mottakskontroll og sender et foreløpig svarbrev med opplysninger om saksbehandler, forventet saksbehandlingstid og eventuelt etterspør manglende dokumentasjon. Når rekvisisjonen er komplett vil saksbehandler utføre nødvendig forarbeid og kalle inn til oppmålingsforretning. Etter avholdt oppmålingsforretning blir arealoverføringen ført i matrikkelen (landets offisielle register over fast eiendom) og melding sendes Statens kartverk for tinglysing. Når arealoverføringen er tinglyst utstedes matrikkelbrev som sendes involverte parter.

Behandlingstid
Søknad om arealoverføring behandles først etter plan- og bygningsloven. Dersom søknaden er komplett og i tråd med gjeldende regulering, er saksbehandlingstiden 3 uker, ellers er saksbehandlingstiden 12 uker. I dispensasjonssaker er det ingen frist for saksbehandling.

Når endelig vedtak etter plan- og bygningsloven foreligger, skal kommunen ferdigbehandle saken (innbefattet å fullføre matrikkelføringen) innen 16 uker hvis ikke annen frist er avtalt.


Det påløper gebyr både for saksbehandling etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Dokumentavgift og tinglysingsgebyr kommer i tillegg. Gebyr (DOC, 2 MB)