Søknad om arealoverføring

Avdeling for plan, teknisk, miljøutvikling og næring behandler søknad om arealoverføring, og kan hjelpe deg ved utfylling av skjemaer.

Bestilling av kartgrunnlag: 

Situasjonskart og reguleringskart med bestemmelser fås ved henvendelse til avdeling for plan, miljøutvikling og næring i Karasjok rådhus:

Søknaden som sendes til kommunen skal inneholde:

Tegn arealoverføringen inn på målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak) som du fikk fra kommunen. Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen. Vent minst 2 uker for eventuelle nabomerknader, og send inn til kommunen:

Utfylt skjema «Rekvisisjon av oppmålingsforretning»

Utfylt skjema «Erklæring om arealoverføring»

Utfylt skjema Nabovarsel sendes til berørte naboer og gjenboere

Utfylt skjema for Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Utfylt skjema Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Situasjonskart som viser involverte eiendommer og som tydelig angir hvordan arealoverføringen ønskes utført.

Partsliste, opplysninger om nabomatrikkelenheter og eventuelle rettigheter som blir berørt.

Eventuelle nabomerknader med dine kommentarer

Eventuelt søknad om dispensasjon

Eventuell utfylt skjema "Fullmakt"

Eventuelt erklæring om pantefrafall fra panthavere

Eventuelt konsesjonsvedtak, egenerklæring om konsesjonsfrihet, eller erklæring om tilleggsareal

Send også inn reguleringskartet og reguleringsbestemmelsene.

Partene er ansvarlig for å fremskaffe nødvendige erklæringer og sender alle nødvendige dokumenter samlet til kommunen:

Karasjok kommune, postboks 84, 9735 Karasjok

epost: postmottak@karasjok.kommune.no

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 920 10 938
Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata

Nils Aslak Boine
Rådgiver
E-post
Mobil 920 12 249