Vilkår

Arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Eier av grunneiendom, anleggseiendom eller registrert jordsameie kan søke om tillatelse til arealoverføring.

Når det foreligger tillatelse fra kommunen kan man rekvirere oppmålingsforretning. Det må også foreligge nødvendige erklæringer om overdragelse av eiendomsrett, pantefrafall og konsesjoner for det aktuelle arealet.

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 920 10 938
Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata