Søknad/ rekvisisjon

Avdeling for plan, teknisk, miljøutvikling og næring behandler rekvisisjon av grensejustering, og kan hjelpe deg ved utfylling av skjema.

Rekvisisjoner sendes til Karasjok kommune, Postboks 84, 9735 Karasjok.

E-post: postmottak@karasjok.kommune.no

Rekvisisjonen skal inneholde:

  • Utfylt skjema Rekvisisjon av oppmålingsforretning for saker etter matrikkelloven som er unntatt fra byggesaksbehandling
  • Utfylt skjema Nabovarsel sendes til berørte naboer og gjenboere
  • Utfylt skjema for Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden
  • Utfylt skjema Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden
  • Situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000 med rutenett for Euref89 UTM-sone 35 som viser involverte eiendommer og som tydelig angir hvordan grensen ønskes justert.
  • Partsliste, opplysninger om nabomatrikkelenheter og eventuelle rettigheter som blir berørt.

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 920 10 938
Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata