Saksbehandling

Klarlegging og nymerking av grenser behandles administrativt.

Saksgang

Etter at kommunen har mottatt rekvisisjonen blir varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning sendt til rekvirent og naboer til den aktuelle grensestrekningen. Partene varsles senest 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt.
Dersom noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt til dette. Under oppmålingsforretningen påviser landmåler de grensepunkter som i følge rekvisisjonene skal påvises/nymerkes. Nye grensemerker blir eventuelt satt ned og målt. Det føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.

Saksbehandlingstid
Nymerking utføres normalt innen 4 uker. Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.

Gebyr

Betales i henhold til kommunens gebyrregulativ