Før du søker

Ønsker du å dele din eiendom, må du undersøke følgende:

Hva gjelder for din eiendom?

Kommuneplanens arealdel med bestemmelse gir overordnete føringer for arealbruken. Videre er mange eiendommer underlagt en reguleringsplan med bestemmelser, en plantype som er mye mer detaljert enn kommuneplanen. Mange eiendommer er imidlertid uregulerte og da er det bare kommuneplanen og den generelle plan- og bygningsloven som gjelder. På kommunens kartsider, kan du legge inn gårds- og bruksnummeret for eiendommen din og hente opp eventuell reguleringsplan som gjelder. Bestemmelsene til reguleringsplanen er også lenket opp til disse kartsidene.

Ligger eiendommen innenfor regulert område?

Er området regulert må du sjekke hva gjeldende reguleringsplan sier om bygging og deling. Noen reguleringsplaner viser konkret tomteinndeling og husplassering. Tillatelse til deling og bygging utover det planen viser vil da innebære mindre endring av planen eller at det gis dispensasjon. Delingssøknaden må da inneholde forslag til mindre endring jf. henholdsvis plan- og bygningsloven § 12-14 og søknad om dispensasjon, jf. Plan – og bygningsloven kapittel 19. Søknaden skal begrunnes.

Det er veldig viktig at nabovarselet også opplyser om at det søkes om eventuell mindre endring, se egen avkrysningsrubrikk i nabovarslingsskjema.

Ligger eiendommen innenfor uregulert område?

Når eiendommen er uregulert betyr det at eiendommen ikke er omfattet av en reguleringsplan, da er det kommuneplanen arealdel som gjelder. Dersom deling ikke er i samsvar med kommuneplanen må det søkes om dispensasjon, jf. Plan – og bygningsloven kapittel 19. Søknaden skal begrunnes

Sikring av vei, vann og avløp

Krav om vannforsyning og sikring av atkomst og avløp er nedfelt i plan- og bygningsloven §§ 27-1 til 27-4. Du skal i søknaden beskrive hvordan disse forholdene tenkes løst. Hvis du får tillatelse til deling kan denne inneholde betingelser som må være tilfredsstilt før delingen kan gjennomføres, som typisk vil være krav om tinglyste rettigheter som den nye tomta krever. Eksempel på dette er rettigheter om vei/ledning over annen manns grunn eller tilknytning til privat vei/ledning med eventuelle vedlikeholdsplikter.

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er et møte du kan ha med kommunen for å få vite hvilke rammer som gjelder for eiendommen i forhold til det du vil søke om. Ved større tiltak eller uklarheter om hva som gjelder for eiendommen, kan det være nyttig med en avklaring i form av en forhåndskonferanse, men det er ikke krav om forhåndskonferanse for å sende inn en søknad. En forklaring på hvordan du ønsker å dele eller arealoverføre til/fra eiendommen din, bør tegnes ned på et kart og sendes inn sammen med bestillingen om forhåndskonferanse. En forhåndskonferanse koster ikke noe.

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 920 10 938
Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata