Søknad om dispensasjon

Dispensasjon innebærer at bestemmelser gitt i medhold av plan og bygningsloven fravikes i en konkret sak

Dispensasjonshjemlene

Dispensasjon søkes etter plan- og bygningsloven (pbl) §19-1 . Dispensasjon krever grunngitt søknad. Naboer skal varsles og statlige fagmyndigheter skal få uttale seg. Kommunen behandler søknaden etter pbl § 19-2 : "Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov og med vilkår. Videre sier loven at "Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt". "Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene".  Det skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet".

Dispensasjon kan altså bare innvilges på grunnlag av egen søknad. Søknad om dispensasjon fremmes i eget brev eller skjema fra NKF. Kommunen behandler søknaden og kan gi dispensasjon dersom vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt.

Hva kan det dispenseres fra?

Det kan dispenseres fra bestemmelser og krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, herunder arealdel til kommuneplan med bestemmelser, regulerings- og bebyggelsesplaner med bestemmelser, samt forskrifter og vedtekter gitt i medhold av plan og bygningsloven.

Hva kan det ikke dispenseres fra?

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Det vil eksempelvis si at det ikke kan søkes om dispensasjon fra kravet om søknad.

Krav til begrunnelse

I søknad om dispensasjon skal tiltakshaver argumentere for de eller den begrunnelse han/hun mener bør ligge til grunn for å fravike den aktuelle bestemmelsen i pbl, forskrift, plan eller vedtekt.

Det stilles altså visse minstekrav til hvilke grunner som kan anføres i en dispensasjonssøknad. De må være tilstrekkelig spesifiserte og klart angitte og ligge innenfor de rammer plan- og bygningsloven gjelder. Personlige forhold vil bare i helt spesielle tilfeller kunne anses relevante. 

Søknad om dispensasjon skal:

  • utformes i eget brev eller skjema fra NKF,
  • nabovarsles og
  • sendes inn sammen med skjemaet søknad om tillatelse til tiltak, deling eller annet som er søknadspliktig.

For tiltak som krever ansvars rett, skal dispensasjonssøknaden utformes av ansvarlig søker. 

Saksgang

En søknad om dispensasjon sendes inn sammen med søknad om et tiltak. Søknad om dispensasjon skrives i et eget brev eller skjema og begrunnes. Søknad om dispensasjonen behandles/avgjøres av Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling. Dispensasjonen skal være et eget vedtak fra utvalget, og tillatelsen som gjelder selve tiltaket (delesøknaden/byggesaken), skal være et eget vedtak. Der dispensasjonen er behandlet politisk vil tiltakshaver få et brev der det informeres om det resultatet utvalget har fattet. Byggesaken/Delesaken behandles deretter i tråd med utvalgets vedtak.

Saksbehandlingsfrister

Ved søknad om dispensasjon gjelder saksbehandlingsfristene i pbl § 21-7 fjerde ledd som sier: "Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 som krever dispensasjon fra plan eller planbestemmelser, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. ...". Videre sier den at denne fristen ikke løper i den tiden den ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter. Dispensasjonssøknader tar lang tid å behandle.

Adgangen til å sette dispensasjons vilkår

Dispensasjon kan gis på vilkår. Dispensasjons vilkår må ha til formål å forebygge, reparere, dempe eller kompensere for negative følger av at regelverket fravikes.

Klagerett

Godkjennelse eller avslag på dispensasjon er et enkeltvedtak som kan påklages innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens regler §§ 28

Behandlingsgebyr for dispensasjonssaker: 

  • Søknad om dispensasjon fra plankrav i kommune- og reguleringsplan, arealbruk kr. 13 080,- 
  • Søknad om dispensasjon i 100-metersbeltet langs vassdrag med forbud mot tiltak kr. 14 040,-