HØRINGSPARTER

Nedenfor er listet opp høringsparter som alltid skal tilskrives når planer settes ut på høring etter plan og bygningsloven:

STATLIGE- OG FYLKESKOMMUNALE HØRINGSINSTANSER:

 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, postboks 700, 9815 Vadsø
sftfpost@statsforvalteren.no telefon: 78 95 03 00, Organisasjonsnummer: N-967 311 014

Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset, Postboks 701, 9815 Vadsø, telefon 77755000, e-post: postmottak@tffk.no, Org nummer: 922420866

Sámediggi Sametinget Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka, E-post: samediggi@samediggi.no, + 47 78 47 40 00,  

Statens vegvesen, organisasjonsnummer 971 032 081, Postboks 1010 Nordre ÅL, 2605 Lillehammer, E-post: firmapost@vegvesen.no

Mattilsynet Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal, E-post: postmottak@mattilsynet.no 

NVE Kongensgate 14-18, 8514 Narvik, tlf (+47) 22 95 95 95, E-post: rn@nve.no

Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim, tlf 73 90 46 00
E-post: mail@dirmin.no

Kommunal og moderniseringsdepartement Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo E-post: postmottak@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 90 90 

REINBEITEDISRIKTER

Reinbeitedistrikt 14 A: postboks 19, 9730 Karasjok, e-post: per.j.anti@hotmail.com

Reinbeitedistrikt 16: Boks 185, 9735 Karasjok, e-post: postmottak@reinbeitedistrikt-16-karasjok-vest.no

Reinbeitedistrikt 17: Postboks 99, 9735 Karasjok, e-post: aslakmeira@gmail.com

LEDNINGSSELSKAPER

Luostejok kraftlag Postboks 104, 9711 Lakselv, E-post: karl-martin@lksa.no

Telenor, E-post: kabelnett@telenor.com

KOMMUNALE HØRINGSORGANER

Eldrerådet postboks 84, 9735 Karasjok

Barnas representant: postboks 84, 9735 Karasjok

I tillegg må alle berørte grunneiere og rettighetshavere som berøres i den enkelte sak, tilskrives
 

ANDRE ORGANISASJONER

FNF Finnmark (Forum for natur og friluftsliv), Storgata 5, 9900 Kirkenes

Org. nummer 916589050

Mail: finnmark@fnf-nett.no

tlf 90411343