Klage på vedtak

Vedtak om reguleringsplan kan påklages. Du kan ikke påklage vedtak om kommuneplan.

Hvordan klager jeg?

En klage må sendes inn senest innen 3 uker fra vedtaket ble mottatt, klagen må:

  • være begrunnet, dette inkluderer andre opplysninger som kan ha betydning for vår vurdering av saken
  • vise hvilket vedtak som påklages
  • eventuelle endringer som ønskes
  • være undertegnet
  • vise når klager mottok vedtaket

Utsatt igangsettelse/forlengelse av klagefrist

Selv om det er klagerett, kan tiltaket igangsettes straks. Du kan be om utsatt iverksetting av tiltaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Kommunen avgjør da om det er grunnlag for å utsette iverksettelsen. Denne kan ikke påklages.

Hvis det er uklart om det klages i rett tid, ber vi om at du oppgir når vedtaket kom frem og hvorfor du ikke kan lastes for en eventuell forsinkelse. Ved særlige grunner, kan du få forlenget klagefristen ved forespørsel. 

Saksgang

Klagen behandles i første omgang av hovedutvalget for miljø, plan og utvikling og deretter av kommunestyret. Hvis kommunestyret ikke tar klagen til følge vil den bli oversendt Fylkesmannen i Finnmark til endelig avgjørelse. 

Du underrettes om behandling i kommunale organer, når saken oversendes til fylkesmannen og fylkesmannens endelige avgjørelse. Fylkesmannens avgjørelse kan ikke påklages.

Innsendelse

Du sender klagen til postmottak@karasjok.kommune.no

eventuelt Karasjok kommune, postboks 84, 9730 Karasjok.

Klagen merkes med:

Klage på vedtak om NN

Klage på vedtak og utsatt iverksettelse om NN

Forespørsel om utsatt iverksettelse av tiltak NN

Legg ved en referanse til gårds-/bruksnummer og saksnummer. Det er ikke gebyr for behandling av klagesaker.

Kontaktinfo

Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata