PLANPROSESS

Alt om hvordan du utarbeider planforslag, saksgangen og hvem som har ansvaret kan du lese om nedenfor.

Hva må du gjøre før planarbeidet starter

For å oppnå rask saksbehandling er det viktig at planforslaget er gjennomarbeidet og korrekt utformet. Ta tidlig kontakt med avdeling for plan, teknisk miljøutvikling og næring. Vi kan gi informasjon og råd for det videre planarbeidet. Innhent nødvendig informasjonsmateriale. 

Når må det utarbeides reguleringsplan?

Plan- og bygningsloven fastsetter at det skal utarbeides reguleringsplan for områder der det skal gjennomføres større bygge- og anleggsarbeider. Tillatelse etter pbl § 20-1 kan ikke gis for større bygge- og anleggsarbeider før det foreligger reguleringsplan. 

Hvem kan utarbeide reguleringsplan?

Plan- og bygningsloven fastlegger at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige og gis en entydig og forståelig form (§ 12-3). Engasjer fagkyndig konsulent dersom du skal utarbeide reguleringsplan.

Er konsekvensutredning nødvendig?

For tiltak som kan ha vesentlig konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, kan det kreves at forslagsstiller utarbeider konsekvensutredning (plan- og bygningslovens kap. 4 med tilhørende forskrifter).

Reguleringsplan – hva er det?

En reguleringsplan (plan- og bygningslovens § 12-1) er en detaljplan med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse som regulerer utnytting og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse og det ytre miljø innenfor avgrensede områder i en kommune. Rammer for reguleringsformål og reguleringsbestemmelser er gitt i plan- og bygningslovens § 12-5 og § 12-7.

Reguleringsplaner vedtas av kommunestyret, og en vedtatt reguleringsplan er straks rettslig bindende for alle tiltak innenfor planområdet. Reguleringsplanen gir adgang til å foreta ekspropriasjon og den gir rettigheter til å utnytte arealene slik reguleringsplanen angir.

Planinitiativ og forespørsel om oppstartsmøte

Planinitiativets viktigste funksjon er å starte dialogen mellom forslagsstiller og kommunen ved å angi hva som tenkes realisert og hvor dette ønskes gjennomført. Forslagstiller sender planinitiativet sammen med forespørsel om oppstartsmøte til kommunen. Krav til planinitiativet

Innkalling til oppstartsmøte

Kommunens saksbehandler innkaller til oppstartsmøte

Oppstartsmøte 

I oppstartsmøtet gir kommunen rammer og føringer for planarbeidet. Det skal føres referat fra møtet

Gjennomføring av oppstartsmøte og krav til referat

Klarsignal til oppstart 

Kommunen gir tilbakemelding til tiltakshaver og forslagstiller/plankonsulent om klarsignal for planoppstart.

Kunngjøring og varsling av planoppstart

Forslagsstiller skal kunngjøre og varsle planoppstart. Dette gjøres ved kunngjøring i avis og gjennom elektroniske medier, samt ved å tilskrive aktuelle høringsinstanser og berørte parter som grunneiere og naboer.

Utarbeiding og innsending av planforslag

Komplett utarbeidet planforslag utarbeides av forslagstiller/plankonsulent etter krav gitt i oppstartsmøtet og innspill til planarbeidet som har kommet i forbindelse med varslingen. Det stilles spesielle krav til materialets innhold og kvalitet i planforskriften. 

Kommunen stiller følgende krav til innhold og fremstilling av planmateriale som sendes til kommunen:

Plankart med planavgrensning: Plan som oversendes til behandling i kommunen skal leveres på digitalt Sosi- versjon 4.5. Koordinatsystem: UTM-sone 35/Euref 89. Høydegrunnlag: NN 2000

Kilde for basiskart: FKB-B fra Statens kartverk. Leveres på sosi versjon 4.6 fra Karasjok kommune til konsulent, som bruker dataene som underlag for å lage planforslaget.

Det juridiske plankartet leveres i henhold til Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Veileder for fremstilling av arealplaner I tillegg leveres målestokkriktig plankart i farger som pdf-fil, inkludert tegnforklaring. Rutenett med koordinater skal være påført plankartet.

Basiskartet tegnes i gråtoner.

Planbestemmelser: Leveres ved oversendelse til kommunen, som eget dokument i papir og elektronisk word- og pdf -format.

Planbeskrivelse og konsekvensutredning i henhold til pbl § 4-2. 

Det vises til Reguleringsplanveileder September 2018 side 51 til og med side 51.

Planbeskrivelsen skal leveres som eget dokument i papirformat og elektronisk som word- og pdf format.

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhetsanalyse ROS i henhold til pbl § 4.3 innarbeides i planbeskrivelsen.

Planbeskrivelsen skal ha hovedinnholdsoppsett som beskrevet reguleringsplanveilederen side 53 til og med side 57.

Planforslaget sendes inn til kommunens administrasjon, som gjennomgår det innsendte materialet og forbereder saken for 1.gangs behandling.

Førstegangs behandling

Ved førstegangsbehandlingen foreligger det et konkret forslag til reguleringsplan. Forslaget består av et plankart, et sett bestemmelser og planbeskrivelse. Planforslaget behandles av hovedutvalget for miljø, plan og samfunnsutvikling. Forslaget blir enten lagt ut til høring, bearbeidet eller avvist. Frist for å behandle planen er 12 uker fra det tidspunkt kommunen mottok planen.

Vedtak om offentlig ettersyn (høring)

Hovedutvalget for plan miljø og utvikling gjør vedtak om offentlig ettersyn/høring. Kommunen er ansvarlig for å kunngjøre offentlig ettersyn ved å tilskrive berørte parter og høringsinstanser, annonsere i avis og kunngjøre på kommunens internettside. Frist for merknader og innspill til planen skal fremgå ved kunngjøringen.  

Annengangs behandling

Når høringsfristen har gått ut, forberedes ny behandling av planforslaget i hovedutvalget, før saken går til kommunestyret. Foreligger det innsigelser eller merknader av en art som gjør at planen må ut på ny høring, vil planen måtte bearbeides og legges ut på ny offentlig ettersyn.

Vedtak

Kommunestyret vedtar reguleringsplaner. Gjennom en vedtatt reguleringsplan blir arealbruken gjort bindende for den enkelte grunneier.

Ved innsigelse til planen fra offentlige høringsorganer, og kommunen ikke tar innsigelsen til følge skal fylkesmannen mekle. Dersom innsigelsen står ved lag etter at kommunestyret har behandlet planen vil planen måtte sendes til miljøverndepartementet for avgjørelse. Departementets avgjørelse kan ikke påklages.

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan og klagemulighet

Når en reguleringsplan er vedtatt, blir dette kunngjort ved brev til grunneiere/ berørte og til høringsinstanser, annonse i avis og kunngjøring på kommunens internettside.

Klagebehandling

Du har anledning til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra tidspunktet du mottok informasjon om vedtaket. Tidspunktet vil gjelde selv om du var bortreist eller av andre grunner ikke fikk lest vedtaket.