Moderasjonsordning

Redusert foreldrebetaling

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

I forskrift om foreldrebetaling i barnehagen § 3 står det at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er fra 1. januar 2020 kroner 3 135,- per måned for heltidsplass.

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

1. Redusert betaling: Har husstanden der barnet bor en samlet brutto årsinntekt under 574 750 kroner (gjeldende fra 01.01.2020) kan det søkes om redusert foreldrebetaling.

2. Gratis kjernetid 3-5 åringer:  Fra 1.august 2016 har alle  3-, 4- og 5 åringer i husholdninger med lav inntekt rett på gratis kjernetid på 20 timer per uke. Dette gjelder også barn med utsatt skolestart. Fra og med 1. august 2019 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år. Fra 1. januar 2020 settes inntektsgrensen til 574 750. Barn som har rett til gratis kjernetid, har også rett på reduksjon i foreldrebetaling. 

Utvider retten til også å gjelde for 2-åringer:

I august 2019 vil retten til gratis kjernetid bli utvidet også å gjelde 2-åringer.

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for denne ordningen, og endringene i forskriftene omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager

 

Les mer om foreldrebetaling  her

Hvordan beregne inntekt?

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn.

Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen med samme folkeregisteradresse som barnet.

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregistrertadresse legges til grunn.

Det er Karasjok kommune som behandler søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for både kommunale og private barnehager.

 

Les mer om foreldrebetaling/moderasjonsordning her

Beregn selv foreldrebetaling her (XLSX, 12 kB)

 

 

 

Søknad og søknadsfrist

Det kan søkes gjennom hele året, et vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid vil normalt gjelde fra måneden etter at søknaden er mottatt.

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for ett barnehageår om gangen. Foresatte må søke på nytt for hvert barnehageår og legge ved ny dokumentasjon for perioden det søkes for.

For å få vedtaket gjeldende fra august (nytt barnehageår), må det søkes innen 1. juni. Søknader som sendes inn etter denne fristen vil bli behandlet fortløpende og vedtak vil gjelde fra den 1. i påfølgende måned.

Hvilke dokumentasjon må leveres med søknaden?
1. Søknaden skal inneholde siste års fremlagte skattemelding/selvangivelse.

Skattemeldingen inneholder skattepliktige kapital- og personinntekter.

Dersom dette ikke er registrert på selvangivelsen, er søker pliktig å opplyse om dette ved søknad.

Hvis du ikke har skattemelding/selvangivelse må du legge ved annen form for dokumentasjon på inntekt. Dette kan for eksempel være kopi av lønnslipp fra arbeidsgiver eller utbetalinger fra NAV.

2. Det skal leveres dokumentasjon for søker og for ektefelle, samboer eller registrert partner med samme folkeregistrert adresse som søker.

Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er vedlagt.

Søker plikter å informere kommunen om vesentlige endringer i inntekt i løpet av perioden det er innvilget redusert betaling

Du skal søke til den kommunen du og barnet bor i, selv om dere har barnehageplass i en annen kommune.

Søk Moderasjonsordning/redusert foreldrebetaling (DOCX, 44 kB)