Grunnskoleopplæring for voksne

Du som er over opplæringspliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring. Opplæringen gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasses ditt behov; det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Som hovedregel skal det brukes komprimerte løp. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasser sammen med barn og unge

 

Om tjenesten

Målgruppe

Du som er over opplæringspliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring.

Kriterier

Du må være over opplæringspliktig alder og ha behov for grunnskoleopplæring. Ungdom som har fullført grunnskolen (og som har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1), har ikke rett til grunnskoleopplæring for voksne.

Pris

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

 

Søknadsprosessen

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om grunnskoleopplæring for voksne.

Behandling

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke. Vedtaket vil også spesifisere hva tjenesten omfatter.

Klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til Fylkesmannen for klagebehandling.

Lover og retningslinjer

Opplæringslova § 4A-1

Kontaktinfo

Arnulf Soleng
Kommunalleder
E-post
Mobil 466 29 001

Adresse

Karasjok kommune

Postboks 84

9735 Karasjok