Videregående opplæring for voksne

Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående skole, har etter søknad rett til videregående opplæring fra og med det året de fyller 25 år. Denne retten kan i spesielle tilfeller også gjelde ungdom som har behov for et mer tilpasset opplegg enn de kan få i vanlig skole. 

Opplæringen skal tilpasses ditt behov og bygge på den formal- og realkompetansen du har fra før.

Om tjenesten

Målgruppe

Voksne fra og med 25 år. I spesielle tilfeller også unge i alderen 16 til 24 år.

Kriterier

  • Du har fullført grunnskolen eller tilsvarende
  • Du har ikke fullført videregående skole
  • Du har fylt 25 år eller du har behov for et mer tilpasset opplegg enn du kan få i vanlig videregående skole 

Pris

Opplæringen er gratis. Fylkeskommunen har ansvar for å holde eleven med nødvendige trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr.

Behandling

Fylkeskommunen fatter vedtak om opplæringen. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke. Vedtaket vil også spesifisere hva tjenesten omfatter.

Klage

Du kan klage på vedtaket om retten til inntaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Fylkesmannen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning. Hvis du vil klage på andre forhold ved tjenesten, er det fylkeskommunens egen klagenemnd som er klageinstans.

Lover

Opplæringslova §§ 4A-3 og 3-1.
Forskrift til opplæringslova §§ 4-36 til 4-45 "Særskilde reglar om opplæring organisert for vaksne" og kapittel 6, særlig §§ 6-27 og 6-28 "Inntak og rangering av vaksne med og utan rett til vidaregåande opplæring".

Forskrift til opplæringslova

Informasjon om endringer i opplæringsloven (rundskriv F-14-08)

Opplæringslova

Kontaktinfo

Arnulf Soleng
Kommunalleder
E-post
Mobil 466 29 001

Adresse

Karasjok kommune

Postboks 84

9735 Karasjok