Personvern

Denne erklæringen informerer deg om hvordan Karasjok kommune ivaretar personvernet ved innsamling av personopplysninger. Ved bruk av kommunens elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges.

De databehandleravtaler kommunen har med leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene er utformet i tråd med Datatilsynets anbefalinger og skal sikre god praksis for behandling av personopplysninger.

Personvernerklæringen følger bestemmelsene i nye personvernregler i henhold til EUs forordning for personvern (GDPR), gjeldende fra 25 mai 2018.

Opplysninger du fyller inn oversendes elektronisk til Karasjok kommune. Opplysningene er grunnlag for kommunens behandling av din henvendelse.

Karasjok kommune ønsker å gi innbyggerne et digitalt svar på henvendelsene som sendes inn. Vi må være sikre på at mottaker er rett person. Du blir derfor bedt om å fylle inn fødselsnummer i enkelte skjema. Alle personopplysninger vil bli behandlet fortrolig og vil utelukkende bli brukt til saksbehandling av saken innsendelsen gjelder. Fødselsnummer vil aldri vises på offentlige tilgjengelige dokumenter.

Sikkerhet

Vi har etter personvernlovgivningen ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret. Våre systemer og rutiner sørger for at kun de som har et tjenstlig behov får tilgang til opplysningene.  

Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen, samtykker du til lagring av innsamlede data om deg. Ditt samtykke godkjenner våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene.

Opplysningene du har lagt inn, er ikke tilgjengelige for mottaker, Karasjok kommune, før du sender inn søknaden. Når du har valgt innsending, har du samtidig samtykket i at Karasjok kommune kan motta og lagre disse opplysningene.

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server foregår via sikret datakommunikasjon. Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i bl.a. nettbankene.

Kommunens opplysninger om deg

  • Du kan henvende deg til kommunen og be om å få vite hva slags opplysninger de har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er hentet fra.
  • Dersom du oppdager mangelfulle eller feilaktige opplysninger om deg selv har du full rett til å kreve at disse blir rettet.
  • Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet.
    Dette gjelder imidlertid ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og arkivloven.
  • Vi videreformidler ikke personopplysninger til tredjepart uten at du har samtykket til dette.

   

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er tilstrekkelig ivaretatt, vil du kunne benytte elektronisk skjermdialog.  Du må da ta kontakt med Servicekontoret.

Henvendelser til personvernombudet:

Karasjok kommune har etablert Personvernombud som du kan kontakte hvis du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger. 
Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere. 

Personvernombudets oppgaver er blant annet å:

  • informere og gi råd
  • passe på at kommunen følger reglene om personvern
  • hjelpe kommunen med vurderinger og konsekvensanalyser
  • samarbeide med Datatilsynet.

Du kan ta kontakt med vårt personvernombud om du har spørsmål om kommunens behandling av dine personopplysninger eller behandling av personopplysninger generelt.  


Kommunens personvernombud er Kjetil Odin Johnsen
Personvernombudet kan nås via telefon 952 16 433

Eventuelle spørsmål om personvernerklæringen rettes til personvernombudets e- post personvernombudet@sikri.no