Flyktningtjenesten

Flyktningetjenesten i Karasjok kommune har ansvar for koordinering og drift av bosettings- og introduksjonsprogram for flyktninger. Bosettingen skjer i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) - https://www.imdi.no/

Avdelingen har ansvar for å tilrettelegge, samordne, drive og koordinere bosettingsarbeidet i kommunen. Strukturer, kunnskap og praktisk arbeid ved tilflytting er viktig i lokalsamfunnet, både for å beholde de som bor her, og for å få nye tilflyttere.

Tjenesten fungerer også som et bindeledd i ankomstfasen, og gir råd og veiledning til ulike samarbeidspartnere.

Introduksjonsprogrammet for flyktninger:

  • Er en av tjenestens hovedoppgaver
  • Er et lovpålagt fulltids – og helårlig tilbud til flyktninger
  • Innebærer å gi kvalifisering til arbeid og/eller utdanning
  • Skal styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv og deres økonomiske selvstendighet (Introduksjonslovens formål §1)
  • Skal gi flyktninger grunnleggende kvalifisering og ferdigheter i norsk språk, innsikt i norsk samfunnsliv, og forberedelse til deltakelse i utdanning og/eller yrkeslivet
  • Er et samfunnsoppdrag og et av de viktigste grep i integreringsarbeidet, med innovativt fokus i drift og utvikling av metoder

Samarbeidspartnere i bosettingen av flyktninger og i introduksjonsprogrammet er kommunale virksomheter, opplæringsinstitusjoner, NAV, offentlige tjenesten, privat næringsliv, organisasjoner og frivillige lag og foreninger.

Adresse

Besøksadresse:

Flykningtjenesten
Fitnodatgeaidnu 39
9730 Kárášjohka Karasjok

Postadresse:

Kárášjoga gielda Karasjok kommune
Postboks 84
9735 Kárášjohka Karasjok