Borgerlig Vigsel

Fra 01.01.2018 har kommunen overtatt ansvaret for borgerlige vigsler. Kommunens rutiner for forberedelse og gjennomføring av borgerlig vigsel er: 

I kommunen har ordfører og varaordfører vigselsrett.

Kommunen tilbyr vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge. Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen for at kommunen er pliktig til å tilby vigsel. Mulighet for borgerlig vigsel gjelder også for utenlandske statsborgere og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet.

Forberedelser til vigselen:

Gyldig prøvingsattest må foreligge før inngåelse av ekteskap.
Prøvingsattesten utstedes av folkeregistermyndighetene med grunnlag i opplysninger brudefolket har sendt inn. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse.

Egne skjemaer finnes på skatteetatens hjemmeside eller hos statlig blankettarkiv.
Vigselsavtale med kommunen kan tidligst skje fra det tidspunktet det foreligger gyldig prøvingsattest.

Ønsker dere å vigsles i Kárášjoga Gielda/ Karasjok Kommune 

Brudefolk som ønsker å vigsles i Karasjok kommune sender henvendelse til seniorrådgiver Randi Johansen Paltto.
Epostadressen er: randij@karasjok.kommune.no       
Følgende oppgis:
Navn på brudepar, e-postadresse, telefonnummer, ønsket dato og tid.
Legg ved kopi av prøvingsattest.
Henvendelser vedrørende vigsel kan også skje per telefon på: 452 35188.

Kommunen tar kontakt med brudefolket for å avtale praktiske forhold frem til vigselen finner sted.

Tidspunkt og sted for vigsler
Vigslene gjennomføres på rådhuset.  

Vigsler tilbys i hovedsak på dagtid.   
Brudefolk oppfordres til å sende inn ønsket tidspunkt i god tid og senest tre uker før aktuell vigselsdato.

Kommunen gir tilbakemelding om ønsket tidspunkt er mulig å oppfylle.

Praktisk informasjon

Vigselen skal ha en seremoniell karakter.

Borgerlig vigselsformular benyttes ved borgerlige vigsler.
Formularet finnes på Bufdir sine hjemmesider på flere språk, både norsk bokmål, samisk, nynorsk, engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk.

Seremonien kan tilpasses med eksempelvis musikk og tekstlesning.

Før vigselen foretas, mottar vigsleren prøvingsattesten fra brudefolket.
Brudefolket skal legitimere seg. Gyldig legitimasjon må inneholde navn, bilde og fødselsdato. Det må være to vitner tilstede under seremonien. Vitnene må være to myndige personer.

En vigsler kan, dersom hun eller han finner at det er grunn til tvil om et vilkår er oppfylt, utsette vigselen og brudefolket pålegges å skaffe bevis for at vilkår er oppfylt.  

Melding om vigsel, etterarbeid
I prøvingsattesten fra folkeregister-myndigheten inngår også melding om vigsel og vigselsbok (skjema Q-0309).

Melding om vigsel/ Vigselsbok fylles ut av vigsler. Spørsmålene skal besvares så langt de passer. Brudefolket og vitnene skal undertegne vigselsmeldingen.

Innen tre dager skal kommunen sende en bekreftet kopi av dokumentet som er prøvingsattesten/ melding om vigsel/ vigselsbok til folkeregister-myndigheten.

Som vedlegg skal vigsler ha dokumentasjon for sin vigselsmyndighet. For ordfører og varaordfører er det tilstrekkelig med dokumentasjon på vervet.

Kommunen beholder selv originalversjonen av dokumentet prøvingsattest/ melding om vigsel/ vigselsbok. Brudefolket får en bekreftet kopi av skjemaet. Dette utgjør midlertidig vigselsattest. Folkeregistermyndigheten utsteder endelig vigselsattest.

Kommunen er ansvarlig for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i kommunen. Det originale skjemaet «Prøvingsattest/melding om vigsel/Vigselsbok» utgjør vigselsboken.

Økonomi/ kostnader
 I vigselsforskriften er det fastsatt bestemmelser om betaling for vigsler.
Tilbudet om borgerlig vigsel er gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Kommunen tar betaling for nødvendige merkostnader dersom brudeparet vigsles ut over ordinær arbeidstid. I slike tilfeller tar kommunen betalt for dekningen av medgåtte kostnader tilknyttet vigselen.