Eldreråd

Hjemmel: Lov om kommunale eldreråd.
Eldrerådet er et lovpålagt utvalg, og skal velges av kommunestyret for valgperioden.

Kommunestyret har vedtatt at rådet skal bestå av 5 medlemmer med personlig varamedlemmer.
Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag på medlemmer. Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister i kommunen. De øvrige skal være politikere, enten kommunestyre-, formannskaps- eller hovedutvalgsmedlemmer. 
Eldrerådet peker selv ut leder og nestleder, som skal velges mellom pensjonistene.

Oversikt over medlemmer finner du her