Reindriftsutvalget

Reindriftsutvalget er valgt som et fagutvalg underlagt formannskapet.

Reindriftsutvalget for Karasjok har følgende mandat:

Reindriftsutvalget skal gi bistand til kommuneadministrasjonen og kommunestyret i reindriftsspørsmål, og på eget initiativ ta opp saker som er av interesse for kommunen/reindriftsnæringen.

  • Påse at reindriftspolitiske saker tas opp til politisk behandling
  • Reindriftsfaglig bistand til kommuneadministrasjonen i slik saker hvor dette er nødvendig
  • Reindriftsutvalget er høringsinstans for alle saker som vedrører reindriftsnæringen, herunder arealer (boligbygging osv)

 

 

Oversikt over medlemmer i reindriftsutvalget finner du her