Salgsbevilling for salg og utlevering av alkoholholdig drikk

Salgsbevillingen gjelder for salg og utlevering av drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

MÅLGRUPPE 
Salgsbevilling kan søkes av firmaer/personer som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet.

KRITERIER
Salg av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Der kreves uklanderlig vandel. Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder som er knyttet til salgsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven.

Les mer om kunnskapsprøven og lærermateriell

Salgsbevilling kan ikke gis til bensinstasjoner og kiosk.

SAMARBEIDSPARTNERE 

  • Vaktselskap/kontrollører.
  • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel).
  • Skatteetaten (skal kontrollere/uttale seg om at bevillingshaveren overholder skalle-, avgifts- og regnskapslovgivningen).

PRIS 
Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr. 400,-. 
Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.
Når du har bestått kunnskapsprøven, utsteder kommunen bevis.

SØKNADSPROSESSEN
Du må søke skriftlig.
Kommunen vil legge til rette for at du kan ta kunnskapsprøven.
Du må ta med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven.

VEDLEGG TIL SØKNADEN

  • Plantegning over lokalets areal og funksjoner. 
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Eventuell skatteattest

BEHANDLING
Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene.
Søknaden behandles i Hovedutvalg for helse og sosiale tjenester.
Du får skriftlig melding om vedtak.

KLAGE
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

MERKNADER
Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i drifts konsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

LOVER OG RETNINGSLINJER

Alkoholloven
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikke