Elevpermisjon

KORT FORTALT

  • Elever kan søke permisjon fra skolen i inntil to uker - ti skoledager.
  • Rektor behandler søknaden. 
  • Søknaden må sendes minst to uker før permisjonen skal starte. 

Alle har rett til å søke permisjon fra skolen

I opplæringsloven heter det at "Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker." 

Når permisjonen innvilges fraskriver elevne seg retten til opplæringen i den perioden. 

Du kan ikke søke permisjon i mer enn to uker

Opplæringsloven sier at du maksimalt kan ha permisjon i to uker - 10 skoledager. Dette er en ufravikelig grense. 

Rektor avgjør om permisjon er forsvarlig

Rektor avgjør om det er forsvarlig i forhold til opplæringen å innvilge permisjonen. Dette blir tatt med i vurderingen: 

  • Blir det gitt opplæring i permisjonstiden? I tilfellet hva slags? 
  • Har eleven hatt permisjon før? 
  • Elevens faglige nivå. 
  • Hvilke opplevelser eleven vil få i permisjonstiden og hvilket utbytte eleven kan få av dette. 

Det er ikke et krav at elever skal få opplæring i permisjonstidene, men det kan bli lettere å forsvare å gi permisjon da. 

Søknadsskjema og søknadsfrist for elevpermisjon

Du må søke senest to uker før permisjonen skal starte. Karasjok kommune krever at en slik søknad skal komme fra foreldrene eller fra den som har det daglige ansvaret for barne. Men den av foreldrene som har foreldreansvar, men som barnet ikke bor fast hos har også medbestemmelse.