Vuođđoskuvlladearvvasvuođa / Skolehelsetjeneste

DIEHTU VUOĐĐOSKUVLLADEARVVASVUOĐA BIRRA / INFORMASJON OM SKOLEHELSETJENESTEN

 

 

Áigemuddu: gaskavahkuid tii 09-11.30

Báiki: Sámi joatkkaskuvla, Ohppiidbálvalussoadji, latnja 154.

Tidspunkt: Onsdager 09-11.30

Sted: Samisk videregående skole, Elevtjenestefløya, rom 154.

Diehtu vuođđoskuvlladearvvasvuođa birra

Skuvlladearvvasvuođa barggut

Skuvlladearvvasvuođabálvalus lea dál láhkamearriduvvon bálvalus buot ohppiide geat čuvvot vuođđoskuvlla- ja joatkkaskuvlla oahpahusa.

 • Psyhkalaš ja rumašlaš dearvvasvuođa ovddideapmi.
 • Buriid sosiála ja biraslaš diliid ovddideapmi.
 • Buozalmasvuođa ja vahágahttimii eastadeapmi.
 • Fállat ohppiide boahkuid gustojeaddji boahkkoprográmma hárrái.
 • Doaimmahit eastadeaddji dearvvasvuođabarggu oahpahusain ja čuvgehusbargguin ja háleštemiin (ovttaskasat ja joavkkuin).
 • Ovttasbargat ruovttuin, skuvllain ja eará ásahusaiguin go bátnedearvvasvuođabálvalusain, fástadoaktáriin, PPB:ain, mánáidsuodjalusain ja eará.
 • Iešguđet luohkácehkiin čađahit dearvvasvuođaiskosiid.
 • Dárbbu vuođul čujuhit doaktárii dahje spesialistii.
 • Rávvet ja bagadit.
 • Gihpaávdnasiid juohkit.
 • Ohppiid juohkebeaivválaš hástalusaid dihtii sáhttibehtet váldit oktavuođa dearvvasvuođadivššáriin. Fáttát sáhttet leat ovdamearkka dihtii:
  • Oađđin
  • Bátnedearvvasvuohta
  • Biebmodoallu
  • Rumašlaš doaibma
  • Vahágat/ lihkohisvuođat
  • Hálddašeapmi ja loaktin
  • Oktavuođat ja bearašdilit
  • Psyhkalaš dearvvasvuohta
  • Veahkaválddálašvuohta, vearredahku ja fuolahusváili

Journálačállin, geahččanlohpi ja journálasirdin

Dearvvasvuođastašuvdna -  ja skuvladearvvasvuođabálvalus geatnegahttojuvvo čállit journála dearvvasvuođadieđuiguin. Journála dahkkojuvvo buot mánáide geat ožžot konsultašuvdna- ja dearvvasvuođaiskkusfálaldaga.  

Divššohasas/ geavaheaddjis (vejolaččat oapmahaččas) lea álgovuolggalaččat geahččanlohpi dokumeantačoakkáldahkii. Oppalaččat galget leat nana sivat gieldit geahččanlobi. Go mánná lea gaskal 12 ja 16 jagi galgga, jus mánná ii hálideš ja su doahttalkeahttá, dieđut addojuvvot váhnemiidda dahje earáide geat leat váhnenovddasvásttolačča. Dárbbašlaš dieđut deavdin dihtii váhnenovddasvástádusa, galget dattetge addojuvvot váhnemiidda dahje earáide geain lea váhnenovddasvástádus go mánná lea vuollel 18 jagi.

Váldonjuolggadusa vuođul journála sirdojuvvo ođđa dearvvasvuođastašuvdnii dahje skuvlladearvvasvuođabálvlalussii go fárre. Dat dahkkojuvvo váfistan dihtii dohkálaš čuovvoleami. Dieđit dearvvasvuođastašuvdnii go fárret.

Jávohisvuođageasku

Mis lea jávohisvuođageasku ja addit dieđuid viidásat dušše mieđiheami vuođul. Buot dieđut meannuduvvo oskkáldasat. Oahpaheaddjit fertejit álo váldit oktavuođa váhnemiiguin oažžut mieđiheami hállat ovttaskas ohppiid birra.

Informasjon om skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenestens oppgaver

Skolehelsetjenesten er i dag en lovfestet tjeneste for alle elever som følger undervisningen i grunnskoler og videregående skoler.

 • Fremme psykisk og fysisk helse
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • Forebygge sykdommer og skader
 • Tilby elevene vaksiner etter det gjeldende vaksinasjonsprogram.
 • Drive forebyggende helsearbeid i form av undervisning og opplysningsarbeid og samtaler (individuelt og i grupper).
 • Samarbeid med hjem, skole og andre instanser som tannhelsetjenesten, fastlege, PPT, barnevern m.m.
 • Gjennomføre helseundersøkelser på forskjellige klassetrinn.
 • Henvise til lege eller spesialist etter behov.
 • Gi råd og veiledning.
 • Utdeling av brosjyremateriell.
 • Helsesykepleier kan kontaktes ved små og store utfordringer dere har med elever i hverdagen. Eksempler på temaer kan blant annet være:
  • Søvn
  • Tannhelse
  • Kosthold
  • Fysisk aktivitet
  • Skader/ulykker
  • Mestring og trivsel
  • Relasjoner og familieforhold
  • Psykisk helse
  • Vold, overgrep og omsorgssvikt

 

Journalføring, innsynsrett og journaloverføring

Helsestasjonen – og skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger. Det opprettes journal på alle barn som får tilbud om konsultasjoner og helseundersøkelser.

Pasienten/brukeren (eventuelt pårørende) har i utgangspunktet innsynsrett i den samlede dokumentasjonen. Generelt skal det sterke grunner til for at innsyn skal kunne nektes. Når barnet er mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år.

Hovedregel er at journal skal overføres til ny helsestasjon eller skolehelsetjeneste ved flytting. Dette for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging. Meld fra til helsestasjon om flytting.

Taushetsplikt

Vi har taushetsplikt og formidler kun informasjon videre med samtykke. Alle opplysninger vil bli behandlet fortrolig. Lærerne må alltid kontakte foresatte først for å få samtykke til å snakke om enkeltelever.