Før du søker

Sjekk hva som gjelder av arealplaner og reguleringsplaner for din eiendom før du søker.  

Bestemmelser til arealplan og den enkelte gjeldende reguleringsplan finner du i planregistret her

Er du usikker på hva som gjelder så ta kontakt med oss.

Søke selv

Det er en del mindre tiltak som du kan søke om selv, uten ansvarlige foretak.

  • Et enkelt tilbygg (ikke påbygg) hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg ha kjeller uten at denne regnes med i BRA. Tilbygget kan ikke inneholde egen boenhet.
  • En enkelt frittliggende bygning (eks. garasje) som ikke skal brukes til beboelse, og hvor BRA eller BYA ikke er over 70 m². Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller uten at denne regnes med i BRA.
  • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, f.eks. fra bod til soverom. 
  • Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i pbl §20-1 j) og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.

eller søke hjelp av fagfolk

For større arbeider må søknaden sendes inn av fagfolk (ansvarlig søker). Arbeidene må prosjekteres og utføres av ansvarlige foretak. I praksis betyr dette at du overlater hele prosessen til de fagfolkene du engasjerer.

Ta kontakt med et foretak som jobber med byggesøknader, som arkitekter, bygningsingeniører, håndverkere og entreprenører. Dette er profesjonelle utøvere som vet hva som er nødvendig for å sende inn en fullstendig søknad til kommunen.

Har du erfaring og kunnskap om bygging, kan du søke om å bli selvbygger på egen bolig eller fritidsbolig istedenfor å søke ved hjelp av fagfolk.

Bestille situasjonskart

Ved søknad om tiltak må du tegne inn det du skal søke om på godkjent situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000. Situasjonskart bestilles hos kommunen. Digitalt kart leveres fra kommunen på SOSI-format i Euref89 UTM sone 35.

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er et møte med kommunen for å diskutere rammene for eiendommen i forhold til det du vil søke om. Ved større tiltak eller uklarheter om hva som gjelder for eiendommen kan det være nyttig med en avklaring i form av en forhåndskonferanse. Informasjon om det du ønsker å søke om og skisser/kart bør sendes inn sammen med bestillingen. Første forhåndskonferanse er gratis. Ved gjentatte forhåndskonferanser for samme tiltak, betales det gebyr.

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 92 01 09 38