Kunngjøring av planvedtak i henhold til plan og bygningslovens § 12-12

Detaljregulering for gnr 9 bnr 32 , arealplan id 2021-201501

Kommunestyret vedtok i møte 9.5.2019, sak 19/20 detaljregulering for  gnr 9 bnr 32, arealplan id 2021-201501

Vedtak i kommunestyret:

“Karasjok kommunestyre vedtar i medhold av plan og bygningslovens § 12- 12, Detaljregulering
for gnr 9 bnr 32, arealplan id 2021_201501, sist revidert 1.2.2019. Plandokumentene består av:

1. Plankart Detaljregulering for gnr 9 bnr 32, sist revidert 1.2.2019 (PDF, 2 MB)
2. Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for gnr 9 bnr 32, sist revidert 1.2.2019 (PDF, 88 kB)
3. Planbeskrivelse Detaljregulering for gnr 9 bnr 32, sist revidert 1.2.2019 (PDF, 2 MB)

I medhold av plan og bygningslovens 12-14 vil denne plan innenfor planavgrensningen, erstatte
og oppheve reguleringsplan med arealplan id 2021_198401: Reguleringsendring for Karasjok
tettsted nord, vedtatt gjeldende fra 8.11.1984.

Tilsvarende vil arealplan, vedtatt 13.10.2015, endres ved at denne planen blir gjeldende i vedlegg
2 til arealplanens bestemmelsene i henhold til plan og bygningslovens § 11-17”.

Det varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt
reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Saksdokumenter
I tillegg til plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kan godkjenningsvedtaket lastes ned her: Kommunestyrevedtak med saksfremlegg (PDF, 195 kB)

Eventuelle klager

I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre myndigheter varslet ved brev og e-post. Planvedtaket blir kunngjort i Finnmark dagblad.  

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 tre – 3 uker, regnet fra kunngjøringsdato 20. mai 2019.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. 

Nærmere orientering om utsatt iverksetting og klagerett er tilgjengelig på vår internettside: 

https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/plan-bygg-eiendom-og-teknisk/plan/klage-pa-vedtak/

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Ved henvendelse vedrørende denne saken, vennligst referer til vår ref. 2018/1228

Kontaktinfo

Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata