Forskrift om snøskuterløyper i Karasjok kommune.

Kunngjøring: Karasjok kommunestyre vedtok i møte den 16.12.2021, under sak 2021/91, Forskrift om snøskuterløyper i Karasjok kommune

Vedtaket ble gjort med hjemmel i LOV-1977-06-10-82-§4a, FOR-1988-05-15-356-§4a.

Vedtaket kunngjøres herved i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 femte ledd, samt forvaltningslovens kapittel VII, § 38.

I henhold til plan og bygningslovens § 12-12, fjerde ledd, er grunneiere og andre varslet ved brev og vedtaket blir kunngjort i Sagat avis i løpet av uke 51.

I henhold til plan og bygningslovens § 1-9 kan vedtaket påklages. Fristen for å klage på vedtaket er etter Forvaltningslovens § 29 satt til tre uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen.

Kommunens vedtak om snøskuterløyper kan påklages til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Det opplyses om adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jfr Forvaltningslovens § 42.

Dokumenter:

  1. Forskrift (PDF, 84 kB)
  2. Løypekart i A3-format (PDF, 2 MB) i pdf format. Løypekartet ligger digitalt på nett under følgende lenke. Zoom inn på Karasjok, aktiviser kartlag og hak av  Snøskuterløypekart.

Særutskrift kommunestyre vedta (PDF, 155 kB)k med vedlegg:

  1. Forskrift om snøskuterløyper, Karasjok kommune, Troms og Finnmark - Forslag (PDF, 83 kB)
  2. A3ForslagTilnyeLøyperTilVedtak (PDF, 2 MB)
  3. Høringsdokument 18.11.21 (PDF, 4 MB)
  4. Varsel om oppstart fastsetting av skuterløyper i Karasjok kommune 20.04.2021 (PDF, 2 MB)
  5. Merknadsbehandling (PDF, 67 kB)
  6. Rapport om Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Karasjok (PDF, 426 kB)