Kunngjøring av planvedtak i henhold til plan og bygningslovens § 12-12

DETALJREGULERING FOR GNR 21 BNR 128, 129, 148 OG 157. MELDING OM VEDTAK OG KLAGERETT

Kommunestyret vedtok i møte 22.6.2020 sak 20/22 detaljregulering for gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157, arealplan id 5437_201801.

Vedtak i kommunestyret:

«Karasjok kommunestyre vedtar, i medhold av plan og bygningslovens § 12-12, detaljregulering for gnr 21 bnr 128, 129, 148, og 157, arealplan id 5437_201801, sist revidert 5.2.2020.

Plandokumentene består av:

  1. Plankart Detaljregulering for gnr 21 bnr 128, 129, 148, og 157, revidert 5.2.2020.
  2. Planbestemmelser Detaljregulering for gnr 21 bnr 128, 129, 148, og 157, revidert 5.2.2020.
  3. Planbeskrivelse Detaljregulering for gnr 21 bnr 128, 129, 148, og 157, revidert 5.2.2020.

Innenfor planavgrensningen vil arealplan, vedtatt 13.10.2005, endres, ved at denne plan blir gjeldende i vedlegg 2 til arealplanens bestemmelse, jamfør plan- og bygningslovens § 11 -17».

Dere varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Vi takker for bidrag i planprosessen. Om endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn: se kommunestyrevedtak med saksfremlegg nedenfor.

Saksdokumenter

Plankart Detaljregulering for gnr 21 bnr 128, 129, 148, og 157, revidert 5.2.2020. (PDF, 909 kB)

Planbestemmelser Detaljregulering for gnr 21 bnr 128, 129, 148, og 157, revidert 5.2.2020 (PDF, 84 kB).

Planbeskrivelse Detaljregulering for gnr 21 bnr 128, 129, 148, og 157, revidert 5.2.2020 (PDF, 2 MB).

Kommunestyrevedtak med saksfremlegg (PDF, 179 kB)

Dokumentene vil også være tilgjengelige på kommunens Servicekontor i perioden frem til klagefristen utløper. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret tlf. 78468000

Eventuelle klager

I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved brev og planvedtaket blir kunngjort i Sagat avis i løpet av uke 33 

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Nærmere orientering om utsatt iverksetting og klagerett er tilgjengelig sammen med saksdokumentene på vår internettside: her

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort

Kontaktinfo

Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata