Forhåndsvarsel om oppstart av hovedplan for kommunale veger

FORHÅNDSVARSEL OM OPPSTART AV HOVEDPLAN FOR KOMMUNALE VEGER

 

Kárášjoga gielda/ Karasjok kommune skal utarbeide ny hovedplan for kommunale veger.

Hensikten med planen er å gi kommunen et godt styringsdokument for å:

•             konkretisere og videreføre strategi for kommunens veger.

•             legge grunnlag for fremtidig planlegging av dagens vegnett.

•             dokumentere det samlede drifts –, vedlikeholds- og investeringsbehovet over tid på det eksisterende kommunale vegnettet. Investeringer kan være forbedring av bære- og forsterkningslag, asfaltering, utskifting/montering av stikkrenner/rekkverk, grøfting, skogrydding, snuplasser mv.

 

Denne hovedplanen er ikke en utviklingsplan da den fokuserer på det eksisterende vegnettet og

dets behov. Dvs. at nye veger og vegprosjekter blir ikke vurdert i denne planen. Dersom det kommer

innspill om trafikksikkerhetstiltak, så vil kommunen vurdere om tiltaket skal tas inn til vurdering i

denne planen eller i den reviderte trafikksikkhetsplanen som skal påbegynnes til neste år.

 

Arbeidet med ny hovedplan for veger er påbegynt, og utarbeidet planforslag skal legges ut på høring før endelig politisk behandling. Utsendelse av høringsutkast er etter avtalt framdriftsplan forutsatt i jan/feb 2024.

 

Det inviteres til å komme med innspill til ny hovedplan for veger. Innspill må inneholde minimum følgende opplysninger:

-Beskrivelse av forslaget og begrunnelse for ønsket.

-Situasjonskart hvor det aktuelle området er markert. Kart kan skrives ut fra kommunens nettside.

-Hvor mange innbyggere eller husstander som blir berørt.

-Kontaktinformasjon til forslagsstiller.

 

Frist for innspill settes til 15. november 2023.

Innspill sendes til: Kárášjoga gielda/ Karasjok kommune, Ráđđeviessogeaidnu 6, 9730 Kárášjohka/ Karasjok.

 

Eller på e-post: Postmottak@karasjok.kommune.no

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Enhetsleder Paul Inge Turi, tlf. 92278602, e-post: paul.turi@karasjok.kommune.no