Høring av forslag til ny lokal gebyrforskrift etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven for Karasjok kommune

Karasjok kommune legger med dette forslag til ny gebyrforskrift etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 1. september, 2021.

Høringssvar kan sendes: postmottak@karasjok.kommune.no, eller til Karasjok kommune, Postboks 84, 9735 Karasjok.

Høringsdokumenter:

Karasjok kommune - Høringsbrev til ny gebyrforskrift for arbeid etter plan- og bygningsloven matrikkellova og eierseksjonsloven (DOCX, 59 kB)

Karasjok kommune - Lokal gebyrforskrift etter plan- og bygningsloven matrikkellova og eierseksjonsloven høringsutkast (DOCX, 67 kB)

Intensjonen med arbeidet har vært å utarbeide et forskriftsforslag som er i tråd med gjeldende lover, forskrifter og relevante rundskriv/uttalelser fra departement, statsforvalter og Sivilombudsmann. Det er lagt vekt på at forskriften skal være presis slik at fortolkninger og misforståelser reduseres til et minimum. Selvkostkravet for tjenestene som denne forskriften regulerer er strengere enn eksempelvis for VAR-sektoren. Det ikke er tilstrekkelig at selvkostprinsippet er fulgt på overordnet nivå. Kommunen må også dokumentere at selvkost er overholdt ned på de enkelte sakstypene. Dette innebærer at forskriften, på en fleksibel måte, må klare å gjenspeile kommunens ressursbruk i de enkelte sakene. Videre har hensikten vært å lage et regulativ som er mest mulig rettferdig for alle tiltakshavere, samtidig som målsetningen har vært at innretningen i regulativet skal minimere rettmessige klager på gebyrene.